B'resheet 25
Genesis 25 WLC
1ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה׃ 2ותלד לו את־זמרן ואת־יקשן ואת־מדן ואת־מדין ואת־ישבק ואת־שוח׃ 3ויקשן ילד את־שבא ואת־דדן ובני דדן היו אשורם ולטושים ולאמים׃ 4ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל־אלה בני קטורה׃ 5ויתן אברהם את־כל־אשר־לו ליצחק׃ 6ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל־ארץ קדם׃

7ואלה ימי שני־חיי אברהם אשר־חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים׃ 8ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל־עמיו׃ 9ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל־מערת המכפלה אל־שדה עפרן בן־צחר החתי אשר על־פני ממרא׃ 10השדה אשר־קנה אברהם מאת בני־חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו׃ 11ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את־יצחק בנו וישב יצחק עם־באר לחי ראי׃ ס

12ואלה תלדת ישמעאל בן־אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם׃ 13ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם׃ 14ומשמע ודומה ומשא׃ 15חדד ותימא יטור נפיש וקדמה׃ 16אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים־עשר נשיאם לאמתם׃ 17ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל־עמיו׃ 18וישכנו מחוילה עד־שור אשר על־פני מצרים באכה אשורה על־פני כל־אחיו נפל׃ פ

19ואלה תולדת יצחק בן־אברהם אברהם הוליד את־יצחק׃ 20ויהי יצחק בן־ארבעים שנה בקחתו את־רבקה בת־בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה׃ 21ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃ 22ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם־כן למה זה אנכי ותלך לדרש את־יהוה׃

23ויאמר יהוה לה שני [גיים כ] (גוים ק) בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃

24וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃ 25ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו׃ 26ואחרי־כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן־ששים שנה בלדת אתם׃

27ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים׃ 28ויאהב יצחק את־עשו כי־ציד בפיו ורבקה אהבת את־יעקב׃

29ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן־השדה והוא עיף׃ 30ויאמר עשו אל־יעקב הלעיטני נא מן־האדם האדם הזה כי עיף אנכי על־כן קרא־שמו אדום׃ 31ויאמר יעקב מכרה כיום את־בכרתך לי׃ 32ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה־זה לי בכרה׃ 33ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את־בכרתו ליעקב׃ 34ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את־הבכרה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 24
Top of Page
Top of Page