Malachim Bet 25
2 Kings 25 WLC
1ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך־בבל הוא וכל־חילו על־ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב׃ 2ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו׃ 3בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא־היה לחם לעם הארץ׃ 4ותבקע העיר וכל־אנשי המלחמה ׀ הלילה דרך שער ׀ בין החמתים אשר על־גן המלך וכשדים על־העיר סביב וילך דרך הערבה׃ 5וירדפו חיל־כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל־חילו נפצו מעליו׃ 6ויתפשו את־המלך ויעלו אתו אל־מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט׃ 7ואת־בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת־עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל׃ ס

8ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע־עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך־בבל בא נבוזראדן רב־טבחים עבד מלך־בבל ירושלם׃ 9וישרף את־בית־יהוה ואת־בית המלך ואת כל־בתי ירושלם ואת־כל־בית גדול שרף באש׃ 10ואת־חומת ירושלם סביב נתצו כל־חיל כשדים אשר רב־טבחים׃ 11ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת־הנפלים אשר נפלו על־המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב־טבחים׃ 12ומדלת הארץ השאיר רב־טבחים לכרמים וליגבים׃

13ואת־עמודי הנחשת אשר בית־יהוה ואת־המכנות ואת־ים הנחשת אשר בבית־יהוה שברו כשדים וישאו את־נחשתם בבלה׃ 14ואת־הסירת ואת־היעים ואת־המזמרות ואת־הכפות ואת כל־כלי הנחשת אשר ישרתו־בם לקחו׃ 15ואת־המחתות ואת־המזרקות אשר זהב זהב ואשר־כסף כסף לקח רב־טבחים׃ 16העמודים ׀ שנים הים האחד והמכנות אשר־עשה שלמה לבית יהוה לא־היה משקל לנחשת כל־הכלים האלה׃ 17שמנה עשרה אמה קומת ׀ העמוד האחד וכתרת עליו ׀ נחשת וקומת הכתרת שלש [אמה כ] (אמות ק) ושבכה ורמנים על־הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על־השבכה׃

18ויקח רב־טבחים את־שריה כהן הראש ואת־צפניהו כהן משנה ואת־שלשת שמרי הסף׃ 19ומן־העיר לקח סריס אחד א‍שר־הוא פקיד ׀ על־אנשי המלחמה וחמשה אנשים מראי פני־המלך אשר נמצאו בעיר ואת הספר שר הצבא המצבא את־עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר׃ 20ויקח אתם נבוזראדן רב־טבחים וילך אתם על־מלך בבל רבלתה׃ 21ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו׃

22והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את־גדליהו בן־אחיקם בן־שפן׃ פ 23וישמעו כל־שרי החילים המה והאנשים כי־הפקיד מלך־בבל את־גדליהו ויבאו אל־גדליהו המצפה וישמעאל בן־נתניה ויוחנן בן־קרח ושריה בן־תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן־המעכתי המה ואנשיהם׃ 24וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל־תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את־מלך בבל ויטב לכם׃ ס

25ויהי ׀ בחדש השביעי בא ישמעאל בן־נתניה בן־אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את־גדליהו וימת ואת־היהודים ואת־הכשדים אשר־היו אתו במצפה׃ 26ויקמו כל־העם מקטן ועד־גדול ושרי החילים ויבאו מצרים כי יראו מפני כשדים׃ פ

27ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך־יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את־ראש יהויכין מלך־יהודה מבית כלא׃ 28וידבר אתו טבות ויתן את־כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל׃ 29ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל־ימי חייו׃ 30וארחתו ארחת תמיד נתנה־לו מאת המלך דבר־יום ביומו כל ימי חיו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Kings 24
Top of Page
Top of Page