Malachim Bet 24
2 Kings 24 WLC
1בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי־לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד־בו׃ 2וישלח יהוה ׀ בו את־גדודי כשדים ואת־גדודי ארם ואת ׀ גדודי מואב ואת גדודי בני־עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים׃ 3אך ׀ על־פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה׃ 4וגם דם־הנקי אשר שפך וימלא את־ירושלם דם נקי ולא־אבה יהוה לסלח׃ 5ויתר דברי יהויקים וכל־אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

6וישכב יהויקים עם־אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו׃ 7ולא־הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי־לקח מלך בבל מנחל מצרים עד־נהר־פרת כל אשר היתה למלך מצרים׃ פ

8בן־שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת־אלנתן מירושלם׃ 9ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר־עשה אביו׃

10בעת ההיא [עלה כ] (עלו ק) עבדי נבכדנאצר מלך־בבל ירושלם ותבא העיר במצור׃ 11ויבא נבוכדנאצר מלך־בבל על־העיר ועבדיו צרים עליה׃ 12ויצא יהויכין מלך־יהודה על־מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו׃ 13ויוצא משם את־כל־אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את־כל־כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך־ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה׃ 14והגלה את־כל־ירושלם ואת־כל־השרים ואת ׀ כל־גבורי החיל [עשרה כ] (עשרת ק) אלפים גולה וכל־החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם־הארץ׃

15ויגל את־יהויכין בבלה ואת־אם המלך ואת־נשי המלך ואת־סריסיו ואת [אולי כ] (אילי ק) הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה׃ 16ואת כל־אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך־בבל גולה בבלה׃

17וימלך מלך־בבל את־מתניה דדו תחתיו ויסב את־שמו צדקיהו׃ פ

18בן־עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו [חמיטל כ] (חמוטל ק) בת־ירמיהו מלבנה׃ 19ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר־עשה יהויקים׃ 20כי ׀ על־אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד־השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Kings 23
Top of Page
Top of Page