Malachim Aleph 15
1 Kings 15 WLC
1ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן־נבט מלך אבים על־יהודה׃ 2שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת־אבישלום׃ 3וילך בכל־חטאות אביו אשר־עשה לפניו ולא־היה לבבו שלם עם־יהוה אלהיו כלבב דוד אביו׃ 4כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את־בנו אחריו ולהעמיד את־ירושלם׃ 5אשר עשה דוד את־הישר בעיני יהוה ולא־סר מכל אשר־צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי׃ 6ומלחמה היתה בין־רחבעם ובין ירבעם כל־ימי חייו׃

7ויתר דברי אבים וכל־אשר עשה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃

8וישכב אבים עם־אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו׃ פ

9ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה׃ 10וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת־אבישלום׃ 11ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו׃ 12ויעבר הקדשים מן־הארץ ויסר את־כל־הגללים אשר עשו אבתיו׃ 13וגם ׀ את־מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר־עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את־מפלצתה וישרף בנחל קדרון׃ 14והבמות לא־סרו רק לבב־אסא היה שלם עם־יהוה כל־ימיו׃ 15ויבא את־קדשי אביו [וקדשו כ] (וקדשי ק) בית יהוה כסף וזהב וכלים׃

16ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך־ישראל כל־ימיהם׃ 17ויעל בעשא מלך־ישראל על־יהודה ויבן את־הרמה לבלתי תת יצא ובא לאסא מלך יהודה׃ 18ויקח אסא את־כל־הכסף והזהב הנותרים ׀ באוצרות בית־יהוה ואת־אוצרות בית [מלך כ] (המלך ק) ויתנם ביד־עבדיו וישלחם המלך אסא אל־בן־הדד בן־טברמן בן־חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר׃ 19ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב לך הפרה את־בריתך את־בעשא מלך־ישראל ויעלה מעלי׃ 20וישמע בן־הדד אל־המלך אסא וישלח את־שרי החילים אשר־לו על־ערי ישראל ויך את־עיון ואת־דן ואת אבל בית־מעכה ואת כל־כנרות על כל־ארץ נפתלי׃ 21ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את־הרמה וישב בתרצה׃ 22והמלך אסא השמיע את־כל־יהודה אין נקי וישאו את־אבני הרמה ואת־עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את־גבע בנימן ואת־המצפה׃

23ויתר כל־דברי־אסא וכל־גבורתו וכל־אשר עשה והערים אשר בנה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את־רגליו׃ 24וישכב אסא עם־אבתיו ויקבר עם־אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהושפט בנו תחתיו׃ פ

25ונדב בן־ירבעם מלך על־ישראל בשנת שתים לאסא מלך יהודה וימלך על־ישראל שנתים׃ 26ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את־ישראל׃ 27ויקשר עליו בעשא בן־אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל־ישראל צרים על־גבתון׃

28וימתהו בעשא בשנת שלש לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו׃ 29ויהי כמלכו הכה את־כל־בית ירבעם לא־השאיר כל־נשמה לירבעם עד־השמדו כדבר יהוה אשר דבר ביד־עבדו אחיה השילני׃ 30על־חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את־ישראל בכעסו אשר הכעיס את־יהוה אלהי ישראל׃

31ויתר דברי נדב וכל־אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

32ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך־ישראל כל־ימיהם׃ פ

33בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא בן־אחיה על־כל־ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה׃ 34ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את־ישראל׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Kings 14
Top of Page
Top of Page