PROS ROMAIOUS 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ti oun to perisson tou ioudaiou ē tis ē ōpheleia tēs peritomēs 2polu kata panta tropon prōton men [gar] oti episteuthēsan ta logia tou theou 3ti gar ei ēpistēsan tines mē ē apistia autōn tēn pistin tou theou katargēsei

4mē genoito ginesthō de o theos alēthēs pas de anthrōpos pseustēs kathaper gegraptai opōs an dikaiōthēs en tois logois sou kai nikēseis en tō krinesthai se

5ei de ē adikia ēmōn theou dikaiosunēn sunistēsin ti eroumen mē adikos o theos o epipherōn tēn orgēn kata anthrōpon legō 6mē genoito epei pōs krinei o theos ton kosmon 7ei de ē alētheia tou theou en tō emō pseusmati eperisseusen eis tēn doxan autou ti eti kagō ōs amartōlos krinomai 8kai mē kathōs blasphēmoumetha [kai] kathōs phasin tines ēmas legein oti poiēsōmen ta kaka ina elthē ta agatha ōn to krima endikon estin

9ti oun proechometha ou pantōs proētiasametha gar ioudaious te kai ellēnas pantas uph amartian einai

10kathōs gegraptai oti ouk estin dikaios oude eis

11ouk estin suniōn ouk estin ekzētōn ton theon

12pantes exeklinan ama ēchreōthēsan ouk estin poiōn chrēstotēta ouk estin eōs enos

13taphos aneōgmenos o larugx autōn tais glōssais autōn edoliousan ios aspidōn upo ta cheilē autōn

14ōn to stoma aras kai pikrias gemei

15oxeis oi podes autōn ekcheai aima

16suntrimma kai talaipōria en tais odois autōn

17kai odon eirēnēs ouk egnōsan

18ouk estin phobos theou apenanti tōn ophthalmōn autōn

19oidamen de oti osa o nomos legei tois en tō nomō lalei ina pan stoma phragē kai upodikos genētai pas o kosmos tō theō 20dioti ex ergōn nomou ou dikaiōthēsetai pasa sarx enōpion autou dia gar nomou epignōsis amartias

21nuni de chōris nomou dikaiosunē theou pephanerōtai marturoumenē upo tou nomou kai tōn prophētōn 22dikaiosunē de theou dia pisteōs [iēsou] christou eis pantas tous pisteuontas ou gar estin diastolē 23pantes gar ēmarton kai usterountai tēs doxēs tou theou 24dikaioumenoi dōrean tē autou chariti dia tēs apolutrōseōs tēs en christō iēsou 25on proetheto o theos ilastērion dia pisteōs en tō autou aimati eis endeixin tēs dikaiosunēs autou dia tēn paresin tōn progegonotōn amartēmatōn 26en tē anochē tou theou pros tēn endeixin tēs dikaiosunēs autou en tō nun kairō eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pisteōs iēsou

27pou oun ē kauchēsis exekleisthē dia poiou nomou tōn ergōn ouchi alla dia nomou pisteōs 28logizometha gar dikaiousthai pistei anthrōpon chōris ergōn nomou 29ē ioudaiōn o theos monon ouchi kai ethnōn nai kai ethnōn 30eiper eis o theos os dikaiōsei peritomēn ek pisteōs kai akrobustian dia tēs pisteōs

31nomon oun katargoumen dia tēs pisteōs mē genoito alla nomon istanomen

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Romans 2
Top of Page
Top of Page