PROS ROMAIOUS 4
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ti oun eroumen abraam ton propatora ēmōn kata sarka 2ei gar abraam ex ergōn edikaiōthē echei kauchēma all ou pros theon 3ti gar ē graphē legei episteusen de abraam tō theō kai elogisthē autō eis dikaiosunēn 4tō de ergazomenō o misthos ou logizetai kata charin alla kata opheilēma 5tō de mē ergazomenō pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebē logizetai ē pistis autou eis dikaiosunēn 6kathaper kai dauid legei ton makarismon tou anthrōpou ō o theos logizetai dikaiosunēn chōris ergōn

7makarioi ōn aphethēsan ai anomiai kai ōn epekaluphthēsan ai amartiai

8makarios anēr ou ou mē logisētai kurios amartian

9o makarismos oun outos epi tēn peritomēn ē kai epi tēn akrobustian legomen gar elogisthē tō abraam ē pistis eis dikaiosunēn 10pōs oun elogisthē en peritomē onti ē en akrobustia ouk en peritomē all en akrobustia 11kai sēmeion elaben peritomēs sphragida tēs dikaiosunēs tēs pisteōs tēs en tē akrobustia eis to einai auton patera pantōn tōn pisteuontōn di akrobustias eis to logisthēnai autois [tēn] dikaiosunēn 12kai patera peritomēs tois ouk ek peritomēs monon alla kai tois stoichousin tois ichnesin tēs en akrobustia pisteōs tou patros ēmōn abraam

13ou gar dia nomou ē epangelia tō abraam ē tō spermati autou to klēronomon auton einai kosmou alla dia dikaiosunēs pisteōs 14ei gar oi ek nomou klēronomoi kekenōtai ē pistis kai katērgētai ē epangelia 15o gar nomos orgēn katergazetai ou de ouk estin nomos oude parabasis

16dia touto ek pisteōs ina kata charin eis to einai bebaian tēn epangelian panti tō spermati ou tō ek tou nomou monon alla kai tō ek pisteōs abraam os estin patēr pantōn ēmōn 17kathōs gegraptai oti patera pollōn ethnōn tetheika se katenanti ou episteusen theou tou zōopoiountos tous nekrous kai kalountos ta mē onta ōs onta 18os par elpida ep elpidi episteusen eis to genesthai auton patera pollōn ethnōn kata to eirēmenon outōs estai to sperma sou 19kai mē asthenēsas tē pistei katenoēsen to eautou sōma [ēdē] nenekrōmenon ekatontaetēs pou uparchōn kai tēn nekrōsin tēs mētras sarras 20eis de tēn epangelian tou theou ou diekrithē tē apistia all enedunamōthē tē pistei dous doxan tō theō 21kai plērophorētheis oti o epēngeltai dunatos estin kai poiēsai 22dio [kai] elogisthē autō eis dikaiosunēn 23ouk egraphē de di auton monon oti elogisthē autō 24alla kai di ēmas ois mellei logizesthai tois pisteuousin epi ton egeiranta iēsoun ton kurion ēmōn ek nekrōn 25os paredothē dia ta paraptōmata ēmōn kai ēgerthē dia tēn dikaiōsin ēmōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Romans 3
Top of Page
Top of Page