PROS ROMAIOUS 5
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1dikaiōthentes oun ek pisteōs eirēnēn echōmen pros ton theon dia tou kuriou ēmōn iēsou christou 2di ou kai tēn prosagōgēn eschēkamen [tē pistei] eis tēn charin tautēn en ē estēkamen kai kauchōmetha ep elpidi tēs doxēs tou theou 3ou monon de alla kai kauchōmetha en tais thlipsesin eidotes oti ē thlipsis upomonēn katergazetai 4ē de upomonē dokimēn ē de dokimē elpida 5ē de elpis ou kataischunei oti ē agapē tou theou ekkechutai en tais kardiais ēmōn dia pneumatos agiou tou dothentos ēmin

6 ei ge christos ontōn ēmōn asthenōn eti kata kairon uper asebōn apethanen 7molis gar uper dikaiou tis apothaneitai uper gar tou agathou tacha tis kai tolma apothanein 8sunistēsin de tēn eautou agapēn eis ēmas o theos oti eti amartōlōn ontōn ēmōn christos uper ēmōn apethanen 9pollō oun mallon dikaiōthentes nun en tō aimati autou sōthēsometha di autou apo tēs orgēs 10ei gar echthroi ontes katēllagēmen tō theō dia tou thanatou tou uiou autou pollō mallon katallagentes sōthēsometha en tē zōē autou 11ou monon de alla kai kauchōmenoi en tō theō dia tou kuriou ēmōn iēsou [christou] di ou nun tēn katallagēn elabomen

12dia touto ōsper di enos anthrōpou ē amartia eis ton kosmon eisēlthen kai dia tēs amartias o thanatos kai outōs eis pantas anthrōpous o thanatos diēlthen eph ō pantes ēmarton 13achri gar nomou amartia ēn en kosmō amartia de ouk ellogatai mē ontos nomou 14alla ebasileusen o thanatos apo adam mechri mōuseōs kai epi tous mē amartēsantas epi tō omoiōmati tēs parabaseōs adam os estin tupos tou mellontos

15all ouch ōs to paraptōma outōs [kai] to charisma ei gar tō tou enos paraptōmati oi polloi apethanon pollō mallon ē charis tou theou kai ē dōrea en chariti tē tou enos anthrōpou iēsou christou eis tous pollous eperisseusen 16kai ouch ōs di enos amartēsantos to dōrēma to men gar krima ex enos eis katakrima to de charisma ek pollōn paraptōmatōn eis dikaiōma 17ei gar tō tou enos paraptōmati o thanatos ebasileusen dia tou enos pollō mallon oi tēn perisseian tēs charitos kai [tēs dōreas] tēs dikaiosunēs lambanontes en zōē basileusousin dia tou enos iēsou christou

18ara oun ōs di enos paraptōmatos eis pantas anthrōpous eis katakrima outōs kai di enos dikaiōmatos eis pantas anthrōpous eis dikaiōsin zōēs 19ōsper gar dia tēs parakoēs tou enos anthrōpou amartōloi katestathēsan oi polloi outōs kai dia tēs upakoēs tou enos dikaioi katastathēsontai oi polloi 20nomos de pareisēlthen ina pleonasē to paraptōma ou de epleonasen ē amartia upereperisseusen ē charis 21ina ōsper ebasileusen ē amartia en tō thanatō outōs kai ē charis basileusē dia dikaiosunēs eis zōēn aiōnion dia iēsou christou tou kuriou ēmōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Romans 4
Top of Page
Top of Page