Romans 5
Uma New Testament
1Jadi', apa' lawi' monoa' -tamo hi poncilo Alata'ala ngkai pepangala' -tae, lompe' -mi posidai' -ta hante Alata'ala sabana Pue' -ta Yesus Kristus. 2Apa' petauntongoi' -na Yesus Kristus toe mpopohintuwu' -ta hante Alata'ala sabana pepangala' -ta, bona tarasai kabula rala-na Alata'ala to tarata-mi toe-e lau. Pai' goe' nono-ta, apa' moroho poncarumakaa-ta kamporata-ta mpai' bagia hi rala kabohe tuwu' -na Alata'ala. 3Pai' uma muntu' toe, goe' wo'o nono-ta hi rala kaparia to mporumpa' -ta. Apa' ta'inca, ngkai kaparia toe kita' jadi' ntaha. 4Pai' ane jadi' ntaha-ta-damo, ma'ala-ta mpodagi pesori, duu' -na Alata'ala mpokono po'ingku-ta. Pai' ane ta'inca kanapokono-na Alata'ala po'ingku-ta, bate kamoroo-rohoa-mi poncarumakaa-ta hi Alata'ala. 5Pai' ane ncarumaka Alata'ala-ta-damo, uma-ta mpai' hala'ulu. Napadupa' hawe'ea janci-na hi kita'. Ta'inca toe, apa' tarasai ahi' Alata'ala hi rala nono-ta ngkai pobago-na Inoha' Tomoroli' to nawai' -taka.

6Hewa toi-mi ahi' Alata'ala hi kita': hi tempo to napakatantu Alata'ala, nto'u-na uma ria karohoa-ta mpotulungi woto-ta moto, nto'u toe-mi Kristus mate mposampei-ta. Hiaa' bo nto'u toe, molaa-ta ngkai Alata'ala. 7Hi gau' manusia', molaka tarua' tauna to dota mate mposampei doo-na to uma masala'. Ane doo-na toe tauna to lompe' lia nono-na, meka' ria moto nte hadua to daho' mate mposampei-i. 8Aga uma hewa toe ahi' Alata'ala. Alata'ala mpopehuwu ahi' -na hi kita' nto'u-ta mojeko' -pidi. Apa' bula-ta mojeko' -pidi, Kristus mate mposampei-ta. 9Jadi' toe-e, monoa' -tamo hi poncilo Alata'ala sabana raa' Yesus to mate mpohompo' jeko' -ta. Toe pai' monoto tena ta'inca katebahaka-ta mpai' ngkai roe Alata'ala hi Eo Kiama sabana petauntongoi' -na Yesus toe. 10Ri'ulu, bula-ta mosisala-pidi hante Alata'ala, nahubui Ana' -na mate mposampei-ta, alaa-na hintuwu' -tamo hante Alata'ala. Jadi', hewa toe lau hintuwu' -tamo hante Alata'ala, pai' Yesus tuwu' liu-liu dohe-ta. Toe pai' hangkedi' kanoto-na katebahaka-ta mpai' ngkai roe Alata'ala hi Eo Kiama. 11Pai' uma muntu' toe, goe' nono-ta mpokagoe' posidaia' -ta hante Alata'ala to tarata sabana Pue' -ta Yesus Kristus. Apa' ngkai Yesus Kristus toe, hintuwu' -tamo hante Alata'ala.

12Jeko' ria hi rala dunia' sabana tau hadua to mpotiboki hawa' Alata'ala, hi'a-mi Adam. Pai' ngkai jeko' -na Adam toe-mi alaa-na ria-mi kamatea hi rala dunia'. Ngkai jeko' Adam toe-mi, pai' hawe'ea muli-na jadi' topojeko', alaa-na hawe'ea manusia' kana mate. 13Owi, kako'ia-na ria Atura Pue' to naparata Musa, mojeko' moto hawe'ea manusia'. Aga ane uma ria atura to rawai' -raka manusia', uma-ra ma'ala ratuntu' ngkai jeko' -ra. 14Tapi' nau' wae, ngkai tempo Adam duu' rata hi tempo nabi Musa, kamatea mpokuasai hawe'ea manusia'. Nau' uma-ra mpotiboki hawa' Alata'ala hewa to natiboki Adam, bate mate moto-ra hibalia hante Adam.

15Aga pobago Adam pai' pobago Yesus mosisala mpu'u. Pewai' mara Alata'ala hi kita' meliu kabohe-na ngkai petiboki-na Adam. Ngkai petiboki-na Adam, hawe'ea manusia' mate. Tapi' meliu mpu'u kalompe' nono-na Alata'ala to nawai' mara hi manusia' hante petauntongoi' Yesus Kristus. 16Pewai' mara Alata'ala hi kita' mosisala hante jeko' Adam. Tau hadua toei mpotiboki hawa' Alata'ala, alaa-na hawe'ea tauna jadi' masala' hi poncilo Alata'ala pai' kana rahuku'. Tapi' ngkai pewai' mara Alata'ala hi kita', napori hawe'ea petiboki-ta pai' na'uli' kamonoa' -ta hi poncilo-na. 17Ngkai petiboki-na tau hadua toei, hawe'ea tauna bate kana mate sabana posidaia' -ra hante tau hadua toei. Tapi' meliu mpu'u kabohe pobabehi-na tauna to hadua, Hi'a-mi Yesus Kristus! Hema to mepangala' hi Hi'a, mporata-ramo kuasa pai' katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Mporata-ra toe hewa pewai' mara ngkai Alata'ala apa' bohe lia pe'ahi' -na hi kita'. Na'uli' kamonoa' -ta hi poncilo-na sabana posidaia' -ta hante Yesus Kristus.

18Jadi', ngkai petiboki-na Adam toe, hawe'ea tauna jadi' masala' pai' masipato' rahuku'. Wae wo'o, ngkai pobabehi-na Yesus to monoa' toe, hawe'ea tauna ma'ala jadi' monoa' -mi hi poncilo Alata'ala pai' -ra mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. 19Adam toei, uma-i mengkoru hi parenta Alata'ala, alaa-na wori' tauna jadi' topojeko' -mi. Wae wo'o-hawo Yesus, mengkoru-i hi parenta Alata'ala, pai' ngkai pengkoru-na toe-mi, wori' tauna jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala. 20Ane Atura Pue' to naparata Musa, patuju-na Alata'ala mpowai' Atura toe hi manusia' bona lonto' kamasala' -ra, apa' wori' petiboki-ra hi Atura-na toe. Tapi' nau' hewa apa-mi kabohe-na jeko' manusia', kaboo-bohea lau-di kabula rala Alata'ala hi manusia'! 21Ri'ulu jeko' to mokuasa hi rala katuwu' hawe'ea manusia', alaa-na hawe'ea manusia' kana rahuku' mate pai' ragaa' ngkai Alata'ala. Aga hewa toe lau, kabula rala Alata'ala-mi to mokuasa hi rala katuwu' -ta. Ngkai kabula rala-na toe, Alata'ala mpo'uli' kamonoa' -ta hi poncilo-na pai' nawai' -ta katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na sabana petauntongoi' -na Yesus Kristus Pue' -ta.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Romans 4
Top of Page
Top of Page