Colossians 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai aku' Paulus, to na'ongko' Alata'ala jadi' suro Kristus Yesus ntuku' konoa-na, pai' ngkai Timotius, ompi' hampepangalaa' -ta,

2kipakatu tilou hi koi' ompi' hampepangalaa' -kai to hi Kolose, to napobagia-mi Alata'ala pai' to mepangala' -mi hi Kristus. Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala Tuama-ta, kiperapi' bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.

3Butu ngkani-na kiposampayai-koi, mpo'uli' tarima kasi oa' -kai hi Alata'ala Tuama-na Pue' -ta Yesus Kristus, 4apa' ki'epe-mi kareba to mpo'uli' kamepangala' -nimi hi Kristus Yesus pai' kama'ahi' -ni hi hawe'ea topepangala' hi Kristus Yesus. 5Mepangala' pai' ma'ahi' -koi hewa toe, apa' ncarumaka Alata'ala-mokoi, nipopea napa to natimamahi-kokoi hi suruga, hewa to ni'epe moto-mi hi rala Kareba Lompe' to raparata-kokoi. Kareba Lompe' toe, makono mpu'u-hana, 6pai' tetolele-mi hi humalili' dunia', alaa-na kawoo-woria' -mi tauna to mepangala' hi Pue' Yesus duu' -na mpobabehi-ramo po'ingku to lompe'. Wae wo'o to jadi' hi koi' -e ompi'. Kampo'epe-ni Kareba Lompe' toe, mepangala' -mokoi hi Pue' Yesus, duu' -na ni'inca mpu'u-mi kabula rala-na Alata'ala. 7Ni'epe Kareba Lompe' toe ngkai Epafras, doo hampobagoa-kai to kipoka'ahi'. Epafras toei, batua Kristus to tida mobago mpotulungi-koi. 8Hi'a to mpo'uli' -kakai kanipoka'ahi' -ra hawe'ea topetuku' Pue' Yesus sabana baraka' Inoha' Tomoroli'.

9Jadi', ompi' -ompi', ngkai lomo' kaki'epe-na kareba to mpokahangai' -koi, kiposampayai ncuu-mokoi. Mekakae-kai hi Alata'ala, kiperapi' bona nawai' -koi kanotoa nono pai' pe'inca mpo'inca hawe'ea konoa-na, 10bona po'ingku-ni masipato' hi tauna to mpotuku' Pue', pai' hawe'ea kehi-ni mpakagoe' nono-na. Mosampaya-kai, bona nipobago butu nyala pobago to lompe', pai' bona katedoo-donihia noto-ni mpo'inca Alata'ala. 11Merapi' -kai hi Alata'ala bona narohoi nono-ni hante hawe'ea kuasa-na, ntuku' kabaraka' -na to uma mowo kabohe-na, bona ntaha pai' tari oa' -koi, nau' ba napa-napa to mporumpa' -koi. 12Mosampaya-kai bona goe' oa' nono-ni mpo'uli' tarima kasi hi Tuama-ta, apa' Hi'a-mi to mpo'ongko' -koi jadi' ana' -na, alaa-na masipato' -koi mporata bagia hangkaa-ngkania hante hawe'ea topetuku' -na hi rala Kamagaua' -na to mobaja.

13Nabahaka-tamo ngkai kuasa kabengia-na, pai' -ta napajadi' ntodea-na hi rala Kamagaua' Ana' -na to nape'ahi'. 14Ana' -na toe-imi to jadi' tolo' woto-ta, bona te'ampungi jeko' -ta.

15Alata'ala, uma-i kahiloa. Aga ane ta'inca kehi pai' baraka' -na Ana' -na, ta'inca-mi kehi pai' baraka' -na Alata'ala. Ma'ala-mi ta'uli', Ana' -na toe-imi to Ulumua', apa' meliu kuasa-na ngkai hawe'ea to napajadi' Alata'ala. 16Apa' Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' hawe'ea to ria, lompe' to hi suruga lompe' to hi dunia', to kahiloa pai' to uma kahiloa. Hawe'ea mala'eka pai' karampua, hawe'ea anu mobaraka' pai' to mokuasa-- hawe'ea-na napajadi' hante baraka' -na pai' ntuku' konoa-na. 17Kako'ia-na ria napa-napa, mpolia' ria-imi-hana. Pai' hawe'ea to ria nakuasai pai' napewili' hante baraka' -na. 18Kita' to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai' -ki woto-na, pai' Kristus woo' -ta. Hewa woo' mpokuasai woto, wae wo'o Hi'a mpokuasai hawe'ea tauna to mepangala' hi Hi'a. Pai' Hi'a-mi to mpowai' -ta katuwua' to bo'u, apa' Hi'a-mi to Ulumua', batua-na, to lomo' -na tuwu' nculii' ngkai kamatea. Alaa-na, Hi'a-mi to poko-na ngkai hawe'ea to ria. 19Ane ta'inca-i Ana' Alata'ala toei, ta'inca-imi Alata'ala, apa' Alata'ala mpobotuhi bona hawe'ea kehi pai' baraka' -na, ria wo'o hi Ana' -na toei hante uma ria kakuraa' -na. 20Alata'ala mpohubui Ana' -na tumai mate hi kaju parika', bona hawe'ea to ria rapopohintuwu' nculii' hante Hi'a, lompe' to hi dunia' lompe' to hi suruga. Kamate-na Yesus hi kaju parika' toe-mi to mpopohintuwu' hawe'ea-na hante Alata'ala.

21Owi-koi ompi', molaa-koi ngkai Alata'ala. Nipobali' -ki apa' dada'a nono-ni pai' po'ingku-ni. 22Aga tempo toi, ngkai kamate Ana' -na, hintuwu' -mokoi hante Alata'ala, pai' napomoroli' -mokoi duu' -na uma-pi ria kasalaia' -ni ba kakuraa' -ni hi poncilo-na. 23Toe-mi ompi', tida-mokoi mepangala', neo' mogego', neo' nipelele' ba hema-hema to doko' mpobagiu-koi. Perohoi ngkakamu tudui' to ni'epe-mi. Neo' nibahakai ncarumaka napa to najanci-kokoi Alata'ala hi rala Kareba Lompe'. Kareba Lompe' toe, rapalele-mi hi humalili' dunia'. Pai' aku', jadi' pahawaa' Pue' wo'o-ama-kuwo, mpopalele Kareba toe.

24Hewa toe lau ompi', goe' moto-a mpokolo kaparia sabana pobago-ku mpotulungi-koi. Apa' ria-pidi kaparia to kana kutodohaka sabana pobago-ku hi Kristus, pai' kaparia to kurata tempo toi, kurata sabana pobago-ku hi hawe'ea topepangala' hi Kristus. Kita' omea to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai' -ki woto-na. 25Alata'ala mpo'ongko' -a jadi' pahawaa' -na, nasarumaka-ka aku' bago toi, bona aku' -mi to mpoparata hawe'ea Lolita-na hi koi' to bela-koi to Yahudi. 26 27Alata'ala doko' mpopo'incai hawe'ea topetuku' -na beiwa kalompe' patuju-na hi koi' to bela-koi to Yahudi. Patuju-na toe: bona Kristus mo'oha' hi rala nono-ni, bona monoa' kamporata-ni kabohea tuwu' dohe Alata'ala. Patuju-na Alata'ala toe mo'atu-atu mpae-mi ko'ia ra'incai manusia'. Tapi' hewa toe lau patuju-na toe rapakanoto-mi hi hawe'ea tauna to napobagia. 28Jadi', Kareba Kristus toe-mi to kipalele hi hawe'ea tauna, ntuku' hawe'ea kanotoa nono-kai. Kiparesai' pai' kitudui' -ra, pai' kitete' -ra butu dua-na, bona ane rata-kai hi nyanyoa Alata'ala, ma'ala kikeni-ra butu dua-na hi Hi'a hante uma ria kakuraa' -ra, apa' mosidai' -ramo hante Kristus. 29Toe-mi pai' mobago ntomo-ae, kuhuduwukui mpokamu bago-ku, ntuku' karohoa to nawai' -ka Kristus, apa' moroho mpu'u kabaraka' -na hi rala katuwu' -ku.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Philippians 4
Top of Page
Top of Page