Colossians 2
Uma New Testament
1Jadi', doko' ku'uli' -kokoi beiwa katomo pobago-ku hi hawe'ea tauna to ko'ia mpohiloi-a, lompe' koi' to hi Kolose, lompe' hira' to hi Laodikia. 2Pai' ku'uli' -kokoi toe, bona terohoi nono-ni omea pai' momepoka'ahi' -koi, duu' -na hintuwu' -mokoi. Konoa-ku, bona monoto mpu'u nono-ni mpopaha patuju-na Alata'ala to ko'ia ra'incai manusia' ngkai owi. Konoa-ku, bona ni'inca patuju-na Alata'ala toe hante uma ria kamoraraa' -na-- batua-na, bona ni'inca-imi Kristus. 3Apa' Kristus toe-imi kunci to mpobea-taka hawe'ea pe'inca pai' kanotoa nono-na Alata'ala to tewuni. 4Patuju-ku mpo'uli' -kokoi toi-e, bona neo' -koi ma'ala rabagiu tauna hante lolita-ra to mpo'oluhi-koi. 5Apa' nau' molaa-a ngkai koi', hi rala nono-ku ria moto-a dohe-ni. Pai' goe' lia-a mpo'epe kahintuwua' -ni pai' katida pepangala' -ni hi Kristus.

6Jadi' ompi' -ompi', lawi' nitarima-imi Kristus Yesus jadi' Pue' -ni, wae-pi po'ingku-ni butu eo-na kana mpotuku' konoa-na, apa' mosidai' -mokoi hante Hi'a. 7Pakatiri pai' pakatida nono-ni hi Hi'a, pakatede' pepangala' -ni, hewa to oti-mi ratudui' -kokoi. Pai' hi rala nono-ni mpo'uli' tarima kasi oa' -koi hi Alata'ala.

8Pelompehi-koi, bona neo' mpai' ria tauna to mpobagiu-koi pai' mpewuku-koi mpotuku' tudui' agama to uma makono pai' to uma ria kalaua-na. Apa' tudui' -ra toe, tudui' to mehupa' ngkai pekiri manusia' -wadi, ratudui' -koi mpotuku' ada pai' atura to mpokahangai' dunia' toi-wadi. Tudui' -ra toe uma ngkai Kristus. 9Jadi', neo' -koi ma'ala rabagiu, apa' hi rala woto-na Kristus hawe'ea kehi pai' baraka' Alata'ala mo'oha' hante uma ria kakuraa' -na. 10Hi'a-mi to meliu kamokuasa-na ngkai hawe'ea kuasa pai' hawe'ea baraka'. Jadi', ane mosidai' hante Kristus-ta-damo, hono' -mi, uma-pi ria kakuraa' -ta. 11Ngkai posidaia' -ta hante Kristus, ma'ala-mi ta'uli' ratini' -tamo. Karatini' -ta toe, bela petini' to rababehi manusia', tapi' petini' hi rala nono-ta to nababehi Kristus. Batua-na, nabahaka-tamo ngkai kuasa jeko' to hi rala nono-ta. 12Nto'u karaniu' -ta hi rala hanga' Kristus, ma'ala-mi ta'uli' mate pai' ratana wo'o-ta hangkaa-ngkania hante Kristus. Pai' nto'u karaniu' -ta hi rala hanga' Kristus toe, ma'ala ta'uli' rapotuwu' nculii' wo'o-tamo hangkaa-ngkania hante Hi'a, sabana pepangala' -ta hi baraka' Alata'ala to mpopotuwu' -i nculii' ngkai kamatea. 13Ri'ulu, kako'ia-ni mepangala' hi Kristus, hewa to mate-pidi-koi, apa' mpotiboki-koi hawa' -na Alata'ala, pai' uma-koi ratini' ntuku' ada agama Yahudi apa' bela-koi to Yahudi. Aga nau' wae, koi' to ri'ulu hewa to mate sabana jeko' -nie, napotuwu' nculii' -mokoi hangkaa-ngkania hante Kristus ngkai posidaia' -ni hante Hi'a, pai' na'ampungi-mi hawe'ea petiboki-ni. 14Ane kakono-na, masala' omea-ta pai' natao rahuku' pai' -ta ragaa' ngkai Alata'ala, apa' mpotiboki-ta atura-na. Tapi' ngkai kamate-na Yesus hi kaju parika', Alata'ala mpopori hawe'ea petiboki-ta, pai' nabahaka-tamo ngkai atura to tatiboki toe, alaa-na uma-tapa oko rahuku'. 15Nto'u Kristus rapatehi hi kaju parika', nadagi-mi hawe'ea anudaa' to mokuasa pai' to mobaraka', pai' napalele pedagia-na toe hante kanoto-noto-na.

16Ompi' -ompi', ria tauna to doko' mpewuku-koi mpotuku' ada agama-ra. Rasalai' -koi apa' uma nituku' palia hi pongkoni' pai' hi ponginu. Rasalai' -koi apa' uma nituku' ada eo bohe agama Yahudi, hewa eo bohe wula bo'u ba palia mobago hi Eo Sabat. Neo' nipangalai' tauna toera, 17apa' hawe'ea ada pai' atura toe-e lau, hewa walatu-wadi. Alata'ala mpowai' atura toe owi, bona mpowalatu kalompea' to rata ngkabokoa'. Kristus, Hi'a-mi kadupa' -na walatu toe-e. 18Jadi', ane ria tauna to mposalai' -koi apa' uma nituku' tudui' -ra, neo' nipangalai' -ra. Ra'uli' tauna toera, ria inca-ra apa' ria-ra to mpohilo pangila. Ra'uli' uma-koi mpai' natarima Alata'ala ane uma-koi mpakadingki' nono-ni pai' mponyompa mala'eka. Neo' nipelele' tauna toera mposalai' -koi. Molangko nono-ra hante uma ria huraa-ra, apa' tudui' -ra toe mehuwu ngkai nono-ra moto to mpopekiri dunia' toi-wadi. 19Tauna toera uma-pi ngkakamu tudui' to mparipoko Kristus-- hiaa' bo Kristus toe-idi to taponcawa woo' -tae. Kita' omea to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai' -ki woto-na Kristus. Hewa woo' mpokuasai woto pai' woto toe rapoposidai' pai' rapome'umpu' hante ua' -na, wae wo'o Kristus mpopohintuwu' -ta pai' mpokeni-ta bona kamoroo-rohoa petuku' -ta hi Hi'a, ntuku' konoa Alata'ala.

20Kita' to mepangala' hi Kristus, ma'ala-mi ta'uli' mate-tamo hangkaa-ngkania hante Kristus. Apa' ngkai posidaia' -ta hante Hi'a, tebahaka-tamo ngkai ada pai' atura to hi dunia' toi, uma-pi tatuku' ada pai' atura toe bona jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala. Jadi', apa' mate mpu'u-tamo hangkaa-ngkania hante Kristus-e, neo' -pi tapengkorui oa' atura to wori' nyala toe, hewa tauna to ko'ia tebahaka ngkai atura toe. 21Neo' -pi tatuku' atura to mpo'uli': "Neo' raganga toi!" "Neo' rakoni' tetu!" "Neo' rareo toi pai' tetu!" 22Atura to hewa toe uma mpokeni kalompea' hi kita', apa' mpokahangai' pongkoni' pai' rewa to uma tida duu' kahae-hae-na, rapake' hangkale'liu-wadi ka'omea-na oti. Atura toe mehuwu ngkai hawa' pai' tudui' manusia' -wadi. 23Ane hiloa-nale, lompe' -damo atura toe, apa' tauna to mpotuku' atura toe, hewa to mo'agama mpu'u-ra: mpakadingki' nono-ra, pai' -ra mpotuku' ada agama to mposesa' woto-ra. Hiaa' kakono-na uma-le ria kalaua-na atura toe-e, apa' tauna to mpotuku' atura toe mpotuku' konoa nono-ra to dada'a-wadi.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Colossians 1
Top of Page
Top of Page