Colossians 1:16
New International Version
For in him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things have been created through him and for him.

New Living Translation
for through him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see--such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him.

English Standard Version
For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him.

Berean Study Bible
For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him.

New American Standard Bible
For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities-- all things have been created through Him and for Him.

King James Bible
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

Holman Christian Standard Bible
For everything was created by Him, in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities-- all things have been created through Him and for Him.

International Standard Version
For by him all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether they are kings, lords, rulers, or powers. All things have been created through him and for him.

NET Bible
for all things in heaven and on earth were created by him--all things, whether visible or invisible, whether thrones or dominions, whether principalities or powers--all things were created through him and for him.

Aramaic Bible in Plain English
By him was everything created which is in Heaven and in The Earth: everything that is seen and everything that is unseen, whether Thrones or Dominions or Principalities or Rulers; everything has been created by his hand and in him.

GOD'S WORD® Translation
He created all things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether they are kings or lords, rulers or powers- everything has been created through him and for him.

Jubilee Bible 2000
for by him were all things created, that are in the heavens and that are in earth, visible and invisible, whether they are thrones or dominions or principalities or powers: all things were created by him and in him;

King James 2000 Bible
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

American King James Version
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

American Standard Version
for in him were all things created, in the heavens and upon the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and unto him;

Douay-Rheims Bible
For in him were all things created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, or dominations, or principalities, or powers: all things were created by him and in him.

Darby Bible Translation
because by him were created all things, the things in the heavens and the things upon the earth, the visible and the invisible, whether thrones, or lordships, or principalities, or authorities: all things have been created by him and for him.

English Revised Version
for in him were all things created, in the heavens and upon the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and unto him;

Webster's Bible Translation
For by him were all things created, that are in heaven, and that are upon earth, visible and invisible, whether thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

Weymouth New Testament
For in Him was created the universe of things in heaven and on earth, things seen and things unseen, thrones, dominions, princedoms, powers--all were created, and exist through and for Him.

World English Bible
For by him all things were created, in the heavens and on the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and for him.

Young's Literal Translation
because in him were the all things created, those in the heavens, and those upon the earth, those visible, and those invisible, whether thrones, whether lordships, whether principalities, whether authorities; all things through him, and for him, have been created,

Kolossense 1:16 Afrikaans PWL
Deur Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, of dit nou trone of heerskappye of heersers of outoriteite is, alle dinge is deur Hom en vir Hom geskep.

Kolosianëve 1:16 Albanian
sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken: frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të.

ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ 1:16 Arabic: Smith & Van Dyke
فانه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سلاطين. الكل به وله قد خلق.

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 1:16 Armenian (Western): NT
որովհետեւ անո՛վ ստեղծուեցաւ ամէն բան, ինչ որ երկինքի մէջ է եւ ինչ որ երկրի վրայ կայ, տեսանելի կամ անտեսանելի. թէ՛ գահերը, թէ՛ տէրութիւնները, թէ՛ պետութիւնները, թէ՛ իշխանութիւնները: Բոլոր բաները ստեղծուեցան անով եւ անոր համար:

Colossianoetara. 1:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen hartan creatu içan dirade ceruètan eta lurrean diraden gauça guciac, visibleac eta inuisibleac, nahiz-biz Thronoac, nahiz Dominationeac, nahiz Principaltassunac, nahiz Puissançác, gauça guciac, diot, harçaz eta harengatic, creatu içan dirade.

De Klosser 1:16 Bavarian
Dyr Herrgot haat durch iem allss bschaffen in n Himml und auf Erdn, was myn seght und was myn nit seght, Troen und Herrscher, Mächt und Gwalttn. Allss ist +durch iem und aau +gen iem bschaffen.

Колосяни 1:16 Bulgarian
понеже чрез Него бе създадено всичко, [което е] на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為萬有都是藉著他造的:天上和地上的,看得見和看不見的,無論王位或主權,統治的或掌權的,一切都是藉著他造的,也是為他而造的,

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为万有都是藉着他造的:天上和地上的,看得见和看不见的,无论王位或主权,统治的或掌权的,一切都是藉着他造的,也是为他而造的,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為萬有都是靠他造的,無論是天上的、地上的,能看見的、不能看見的,或是有位的、主治的、執政的、掌權的,一概都是藉著他造的,又是為他造的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为万有都是靠他造的,无论是天上的、地上的,能看见的、不能看见的,或是有位的、主治的、执政的、掌权的,一概都是借着他造的,又是为他造的。

歌 羅 西 書 1:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 萬 有 都 是 靠 他 造 的 , 無 論 是 天 上 的 , 地 上 的 ; 能 看 見 的 , 不 能 看 見 的 ; 或 是 有 位 的 , 主 治 的 , 執 政 的 , 掌 權 的 ; 一 概 都 是 藉 著 他 造 的 , 又 是 為 他 造 的 。

歌 羅 西 書 1:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 万 有 都 是 靠 他 造 的 , 无 论 是 天 上 的 , 地 上 的 ; 能 看 见 的 , 不 能 看 见 的 ; 或 是 有 位 的 , 主 治 的 , 执 政 的 , 掌 权 的 ; 一 概 都 是 藉 着 他 造 的 , 又 是 为 他 造 的 。

Poslanica Kološanima 1:16 Croatian Bible
Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:

Koloským 1:16 Czech BKR
Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest.

Kolossensern 1:16 Danish
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

Colossenzen 1:16 Dutch Staten Vertaling
Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Nestle Greek New Testament 1904
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

Westcott and Hort 1881
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

RP Byzantine Majority Text 2005
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

Greek Orthodox Church 1904
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

Tischendorf 8th Edition
ὅτι ἐν αὐτός κτίζω ὁ πᾶς ἐν ὁ οὐρανός καί ἐπί ὁ γῆ ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος εἴτε θρόνος εἴτε κυριότης εἴτε ἀρχή εἴτε ἐξουσία ὁ πᾶς διά αὐτός καί εἰς αὐτός κτίζω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαὶ, εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα εν τοις ουρανοις και επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα εν τοις ουρανοις και επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται

Stephanus Textus Receptus 1550
οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα, τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης, τα ορατα και τα αορατα, ειτε θρονοι, ειτε κυριοτητες, ειτε αρχαι, ειτε εξουσιαι· τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα τα εν τοις ουρανοις και τα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα εν τοις ουρανοις και επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoti en autō ektisthē ta panta en tois ouranois kai epi tēs gēs, ta horata kai ta aorata, eite thronoi eite kyriotētes eite archai eite exousiai; ta panta di’ autou kai eis auton ektistai;

hoti en auto ektisthe ta panta en tois ouranois kai epi tes ges, ta horata kai ta aorata, eite thronoi eite kyriotetes eite archai eite exousiai; ta panta di’ autou kai eis auton ektistai;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoti en autō ektisthē ta panta en tois ouranois kai epi tēs gēs, ta horata kai ta aorata, eite thronoi eite kyriotētes eite archai eite exousiai; ta panta di' autou kai eis auton ektistai;

hoti en auto ektisthe ta panta en tois ouranois kai epi tes ges, ta horata kai ta aorata, eite thronoi eite kyriotetes eite archai eite exousiai; ta panta di' autou kai eis auton ektistai;

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oti en autō ektisthē ta panta en tois ouranois kai epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

oti en autO ektisthE ta panta en tois ouranois kai epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oti en autō ektisthē ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

oti en autO ektisthE ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oti en autō ektisthē ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

oti en autO ektisthE ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oti en autō ektisthē ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

oti en autO ektisthE ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16 Westcott/Hort - Transliterated
oti en autō ektisthē ta panta en tois ouranois kai epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

oti en autO ektisthE ta panta en tois ouranois kai epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oti en autō ektisthē ta panta en tois ouranois kai epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

oti en autO ektisthE ta panta en tois ouranois kai epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

Kolosséiakhoz 1:16 Hungarian: Karoli
Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek;

Al la koloseanoj 1:16 Esperanto
cxar en li kreigxis cxio en la cxielo kaj sur la tero, cxio videbla kaj nevidebla, cxu tronoj, cxu regecoj, cxu estrecoj, cxu auxtoritatoj; cxio kreigxis per li, kaj por li;

Kirje kolossalaisille 1:16 Finnish: Bible (1776)
Sillä hänen kauttansa ovat kaikki luodut, jotka taivaassa ja maan päällä ovat, näkyväiset ja näkymättömät, thronit ja herraudet, vallat ja hallitukset: ne ovat kaikki hänen kauttansa ja häneen luodut.

Colossiens 1:16 French: Darby
car par lui ont ete crees toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trones, ou seigneuries, ou principautes, ou autorites: toutes choses ont ete crees par lui et pour lui;

Colossiens 1:16 French: Louis Segond (1910)
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.

Colossiens 1:16 French: Martin (1744)
Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux Cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les Trônes, ou les Dominations, ou les Principautés, ou les Puissances, toutes choses ont été créées par lui, et pour lui.

Kolosser 1:16 German: Modernized
Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, beide, die Thronen und HERRSChaften und Fürstentümer und Obrigkeiten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.

Kolosser 1:16 German: Luther (1912)
Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.

Kolosser 1:16 German: Textbibel (1899)
denn in ihm ward alles geschaffen im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, Hohheiten, Herrschaften, Mächte, alles ist durch ihn und auf ihn geschaffen

Colossesi 1:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
poiché in lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra; le visibili e le invisibili; siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui;

Colossesi 1:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè in lui sono state create tutte le cose, quelle che son ne’ cieli, e quelle che son sopra la terra; le cose visibili e le invisibili; e troni, e signorie, e principati, e podestà; tutte le cose sono state create per lui, e per cagione di lui.

KOLOSE 1:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
karena di dalam Dia itu sudah dijadikan segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tiada kelihatan, baik singgasana, baik perintah, baik penguasa, baik kuasa; maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Dia;

Colossians 1:16 Kabyle: NT
Yis i gețwaxleq wayen nețwali d wayen ur nețwali ara ama deg igenwan ama di lqaɛa, tigeldiwin d igelliden, lḥekmat akk-d tezmar yellan deg igenwan ; kullec yețwaxleq yis, kullec yețwaxleq i nețța.

골로새서 1:16 Korean
만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보좌들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고

Colossenses 1:16 Latin: Vulgata Clementina
quoniam in ipso condita sunt universa in cælis, et in terra, visibilia, et invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates : omnia per ipsum et in ipso creata sunt :

Kolosiešiem 1:16 Latvian New Testament
Jo Viņā radīts viss, kas ir debesīs un virs zemes: redzamais un neredzamais, gan troņi, gan valdības, gan priekšnieki, gan varas: viss caur Viņu un Viņa dēļ radīts:

Laiðkas kolosieèiams 1:16 Lithuanian
nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios,­visa sutverta per Jį ir Jam.

Colossians 1:16 Maori
Nana hoki nga mea katoa i hanga, nga mea i te rangi me nga mea i te whenua, nga mea e kitea ana me nga mea kahore e kitea, ahakoa torona, ahakoa kawanatanga, ahakoa rangatiratanga, ahakoa mana: nana, a mona te hanganga o nga mea katoa.

Kolossenserne 1:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,

Colosenses 1:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El.

Colosenses 1:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El.

Colosenses 1:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por Él y para Él.

Colosenses 1:16 Spanish: Reina Valera 1909
Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tierra, visibles é invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fué criado por él y para él.

Colosenses 1:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por él y en él.

Colossenses 1:16 Bíblia King James Atualizada Português
porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele.

Colossenses 1:16 Portugese Bible
porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele.   

Coloseni 1:16 Romanian: Cornilescu
Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

К Колоссянам 1:16 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;

К Колоссянам 1:16 Russian koi8r
ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, --все Им и для Него создано;

Colossians 1:16 Shuar New Testament
Niijiai Yus Ashφ nayaimpiniam φrunna nunasha Nunkß φrunna nunasha, Ashφ Wßiniaj nunasha N·nisan Wßintsuj nunasha mashi najanamiayi. Nu arantcha Ashφ akupin ju nunkanam φrunna nusha, nayaimpiniam φrunna nusha, iwianchnium φrunna nusha, Ashφ Niijiai najanamu ainiak Niin umirkarti tusa najanamu ainiawai.

Kolosserbrevet 1:16 Swedish (1917)
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Wakolosai 1:16 Swahili NT
Maana kwa njia yake vitu vyote viliumbwa duniani na mbinguni, vitu vinavyoonekana na visivyoonekana: wenye enzi, watawala, wakuu na wenye mamlaka. Vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake.

Mga Taga-Colosas 1:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 1:16 Tawallamat Tamajaq NT
fǝlas axluk a sǝr-ǝs d-iga Mǝššina aratan kul

fǝl amaḍal ǝd jǝnnawan,

win ǝtawahannaynen

ǝd win wǝr nǝtǝwǝhǝnnǝy,

šiɣurad šin ǝttǝnkalnen

gǝr ǝqqalnat tǝttǝbǝla wala taɣmar,

wala ǝlxǝkum, wala tǝmǝnukǝla,

aratan win kul ǝtiwaxlakan-du sǝr-ǝs,

fǝl ǝddǝlil-net.

โคโลสี 1:16 Thai: from KJV
เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์

Koloseliler 1:16 Turkish
Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- Onda yaratıldı. Her şey Onun aracılığıyla ve Onun için yaratıldı.

Колосяни 1:16 Ukrainian: NT
Бо Ним сотворене все, що на небесах і що на землї, видиме й невидиме, чи престоли, чи панства, чи князівства, чи власті, - все Ним і для Него сотворене.

Colossians 1:16 Uma New Testament
Apa' Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' hawe'ea to ria, lompe' to hi suruga lompe' to hi dunia', to kahiloa pai' to uma kahiloa. Hawe'ea mala'eka pai' karampua, hawe'ea anu mobaraka' pai' to mokuasa-- hawe'ea-na napajadi' hante baraka' -na pai' ntuku' konoa-na.

Coâ-loâ-se 1:16 Vietnamese (1934)
Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.

Colossians 1:15
Top of Page
Top of Page