PROS KOLOSSAEIS 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1paulos apostolos christou iēsou dia thelēmatos theou kai timotheos o adelphos

2tois en kolossais agiois kai pistois adelphois en christō charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn

3eucharistoumen tō theō patri tou kuriou ēmōn iēsou [christou] pantote peri umōn proseuchomenoi 4akousantes tēn pistin umōn en christō iēsou kai tēn agapēn [ēn echete] eis pantas tous agious 5dia tēn elpida tēn apokeimenēn umin en tois ouranois ēn proēkousate en tō logō tēs alētheias tou euangeliou 6tou parontos eis umas kathōs kai en panti tō kosmō estin karpophoroumenon kai auxanomenon kathōs kai en umin aph ēs ēmeras ēkousate kai epegnōte tēn charin tou theou en alētheia 7kathōs emathete apo epaphra tou agapētou sundoulou ēmōn os estin pistos uper ēmōn diakonos tou christou 8o kai dēlōsas ēmin tēn umōn agapēn en pneumati

9dia touto kai ēmeis aph ēs ēmeras ēkousamen ou pauometha uper umōn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plērōthēte tēn epignōsin tou thelēmatos autou en pasē sophia kai sunesei pneumatikē 10peripatēsai axiōs tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergō agathō karpophorountes kai auxanomenoi tē epignōsei tou theou 11en pasē dunamei dunamoumenoi kata to kratos tēs doxēs autou eis pasan upomonēn kai makrothumian meta charas 12eucharistountes tō patri tō ikanōsanti umas eis tēn merida tou klērou tōn agiōn en tō phōti

13os errusato ēmas ek tēs exousias tou skotous kai metestēsen eis tēn basileian tou uiou tēs agapēs autou 14en ō echomen tēn apolutrōsin tēn aphesin tōn amartiōn

15os estin eikōn tou theou tou aoratou prōtotokos pasēs ktiseōs 16oti en autō ektisthē ta panta en tois ouranois kai epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai 17kai autos estin pro pantōn kai ta panta en autō sunestēken 18kai autos estin ē kephalē tou sōmatos tēs ekklēsias os estin [ē] archē prōtotokos ek tōn nekrōn ina genētai en pasin autos prōteuōn 19oti en autō eudokēsen pan to plērōma katoikēsai 20kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirēnopoiēsas dia tou aimatos tou staurou autou [di autou] eite ta epi tēs gēs eite ta en tois ouranois

21kai umas pote ontas apēllotriōmenous kai echthrous tē dianoia en tois ergois tois ponērois nuni de apokatēllaxen 22en tō sōmati tēs sarkos autou dia tou thanatou parastēsai umas agious kai amōmous kai anenklētous katenōpion autou 23ei ge epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos

24nun chairō en tois pathēmasin uper umōn kai antanaplērō ta usterēmata tōn thlipseōn tou christou en tē sarki mou uper tou sōmatos autou o estin ē ekklēsia 25ēs egenomēn egō diakonos kata tēn oikonomian tou theou tēn dotheisan moi eis umas plērōsai ton logon tou theou 26to mustērion to apokekrummenon apo tōn aiōnōn kai apo tōn geneōn nun de ephanerōthē tois agiois autou 27ois ēthelēsen o theos gnōrisai ti to ploutos tēs doxēs tou mustēriou toutou en tois ethnesin o estin christos en umin ē elpis tēs doxēs 28on ēmeis katangellomen nouthetountes panta anthrōpon kai didaskontes panta anthrōpon en pasē sophia ina parastēsōmen panta anthrōpon teleion en christō 29eis o kai kopiō agōnizomenos kata tēn energeian autou tēn energoumenēn en emoi en dunamei

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Philippians 4
Top of Page
Top of Page