PRAXEIS 16
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1katēntēsen de {WH: kai } {UBS4: [kai] } eis derbēn kai eis lustran kai idou mathētēs tis ēn ekei onomati timotheos uios gunaikos ioudaias pistēs patros de ellēnos 2os emartureito upo tōn en lustrois kai ikoniō adelphōn 3touton ēthelēsen o paulos sun autō exelthein kai labōn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois ēdeisan gar apantes oti ellēn o patēr autou upērchen 4ōs de dieporeuonto tas poleis paredidosan autois phulassein ta dogmata ta kekrimena upo tōn apostolōn kai presbuterōn tōn en ierosolumois 5ai men oun ekklēsiai estereounto tē pistei kai eperisseuon tō arithmō kath ēmeran

6diēlthon de tēn phrugian kai galatikēn chōran kōluthentes upo tou agiou pneumatos lalēsai ton logon en tē asia 7elthontes de kata tēn musian epeirazon eis tēn bithunian poreuthēnai kai ouk eiasen autous to pneuma iēsou 8parelthontes de tēn musian katebēsan eis trōada 9kai orama dia {UBS4: [tēs] } nuktos tō paulō ōphthē anēr makedōn tis ēn estōs kai parakalōn auton kai legōn diabas eis makedonian boēthēson ēmin 10ōs de to orama eiden eutheōs ezētēsamen exelthein eis makedonian sumbibazontes oti proskeklētai ēmas o theos euangelisasthai autous

11anachthentes {WH: oun } {UBS4: de } apo trōados euthudromēsamen eis samothrakēn tē de epiousē eis nean polin 12kakeithen eis philippous ētis estin {WH: prōtē tēs meridos } {UBS4: meridos tēs } makedonias polis kolōnia ēmen de en tautē tē polei diatribontes ēmeras tinas 13tē te ēmera tōn sabbatōn exēlthomen exō tēs pulēs para potamon ou enomizomen proseuchēn einai kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin

14kai tis gunē onomati ludia porphuropōlis poleōs thuateirōn sebomenē ton theon ēkouen ēs o kurios diēnoixen tēn kardian prosechein tois laloumenois upo {UBS4: tou } paulou 15ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato ēmas

16egeneto de poreuomenōn ēmōn eis tēn proseuchēn paidiskēn tina echousan pneuma puthōna upantēsai ēmin ētis ergasian pollēn pareichen tois kuriois autēs manteuomenē 17autē katakolouthousa {WH: [tō] } {UBS4: tō } paulō kai ēmin ekrazen legousa outoi oi anthrōpoi douloi tou theou tou upsistou eisin oitines katangellousin umin odon sōtērias 18touto de epoiei epi pollas ēmeras diaponētheis de paulos kai epistrepsas tō pneumati eipen parangellō soi en onomati iēsou christou exelthein ap autēs kai exēlthen autē tē ōra

19idontes de oi kurioi autēs oti exēlthen ē elpis tēs ergasias autōn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tēn agoran epi tous archontas 20kai prosagagontes autous tois stratēgois eipan outoi oi anthrōpoi ektarassousin ēmōn tēn polin ioudaioi uparchontes 21kai katangellousin ethē a ouk exestin ēmin paradechesthai oude poiein rōmaiois ousin

22kai sunepestē o ochlos kat autōn kai oi stratēgoi perirēxantes autōn ta imatia ekeleuon rabdizein 23pollas {WH: de } {UBS4: te } epithentes autois plēgas ebalon eis phulakēn parangeilantes tō desmophulaki asphalōs tērein autous 24os parangelian toiautēn labōn ebalen autous eis tēn esōteran phulakēn kai tous podas ēsphalisato autōn eis to xulon

25kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon epēkroōnto de autōn oi desmioi 26aphnō de seismos egeneto megas ōste saleuthēnai ta themelia tou desmōtēriou ēneōchthēsan de {WH: [parachrēma] } {UBS4: parachrēma } ai thurai pasai kai pantōn ta desma anethē 27exupnos de genomenos o desmophulax kai idōn aneōgmenas tas thuras tēs phulakēs spasamenos {WH: tēn } {UBS4: [tēn] } machairan ēmellen eauton anairein nomizōn ekpepheugenai tous desmious 28ephōnēsen de {WH: paulos megalē phōnē } {UBS4: megalē phōnē [o] paulos } legōn mēden praxēs seautō kakon apantes gar esmen enthade 29aitēsas de phōta eisepēdēsen kai entromos genomenos prosepesen tō paulō kai {UBS4: [tō] } sila 30kai proagagōn autous exō ephē kurioi ti me dei poiein ina sōthō

31oi de eipan pisteuson epi ton kurion iēsoun kai sōthēsē su kai o oikos sou 32kai elalēsan autō ton logon tou {WH: theou } {UBS4: kuriou } sun pasin tois en tē oikia autou 33kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou {WH: apantes } {UBS4: pantes } parachrēma 34anagagōn te autous eis ton oikon parethēken trapezan kai ēgalliasato panoikei pepisteukōs tō theō

35ēmeras de genomenēs apesteilan oi stratēgoi tous rabdouchous legontes apoluson tous anthrōpous ekeinous 36apēngeilen de o desmophulax tous logous {UBS4: [toutous] } pros ton paulon oti apestalkan oi stratēgoi ina apoluthēte nun oun exelthontes poreuesthe en eirēnē 37o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalan eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan 38apēngeilan de tois stratēgois oi rabdouchoi ta rēmata tauta ephobēthēsan de akousantes oti rōmaioi eisin 39kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes ērōtōn apelthein apo tēs poleōs 40exelthontes de apo tēs phulakēs eisēlthon pros tēn ludian kai idontes parekalesan tous adelphous kai exēlthan

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Acts 15
Top of Page
Top of Page