PRAXEIS 16
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1katēntēsen de eis derbēn kai lustran kai idou mathētēs tis ēn ekei onomati timotheos uios gunaikos tinos ioudaias pistēs patros de ellēnos 2os emartureito upo tōn en lustrois kai ikoniō adelphōn 3touton ēthelēsen o paulos sun autō exelthein kai labōn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois ēdeisan gar apantes ton patera autou oti ellēn upērchen 4ōs de dieporeuonto tas poleis paredidoun autois phulassein ta dogmata ta kekrimena upo tōn apostolōn kai tōn presbuterōn tōn en ierousalēm 5ai men oun ekklēsiai estereounto tē pistei kai eperisseuon tō arithmō kath ēmeran

6dielthontes de tēn phrugian kai tēn galatikēn chōran kōluthentes upo tou agiou pneumatos lalēsai ton logon en tē asia 7elthontes kata tēn musian epeirazon kata tēn bithunian poreuesthai kai ouk eiasen autous to pneuma 8parelthontes de tēn musian katebēsan eis trōada 9kai orama dia tēs nuktos ōphthē tō paulō anēr tis ēn makedōn estōs parakalōn auton kai legōn diabas eis makedonian boēthēson ēmin 10ōs de to orama eiden eutheōs ezētēsamen exelthein eis tēn makedonian sumbibazontes oti proskeklētai ēmas o kurios euangelisasthai autous

11anachthentes oun apo tēs trōados euthudromēsamen eis samothrakēn tē te epiousē eis neapolin 12ekeithen te eis philippous ētis estin prōtē tēs meridos tēs makedonias polis kolōnia ēmen de en tautē tē polei diatribontes ēmeras tinas 13tē te ēmera tōn sabbatōn exēlthomen exō tēs poleōs para potamon ou enomizeto proseuchē einai kai kathisantes elaloumen tais sunelthousais gunaixin

14kai tis gunē onomati ludia porphuropōlis poleōs thuateirōn sebomenē ton theon ēkouen ēs o kurios diēnoixen tēn kardian prosechein tois laloumenois upo tou paulou 15ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato ēmas

16egeneto de poreuomenōn ēmōn eis proseuchēn paidiskēn tina echousan pneuma puthōnos apantēsai ēmin ētis ergasian pollēn pareichen tois kuriois autēs manteuomenē 17autē katakolouthēsasa tō paulō kai ēmin ekrazen legousa outoi oi anthrōpoi douloi tou theou tou upsistou eisin oitines katangellousin ēmin odon sōtērias 18touto de epoiei epi pollas ēmeras diaponētheis de o paulos kai epistrepsas tō pneumati eipen parangellō soi en tō onomati iēsou christou exelthein ap autēs kai exēlthen autē tē ōra

19idontes de oi kurioi autēs oti exēlthen ē elpis tēs ergasias autōn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis tēn agoran epi tous archontas 20kai prosagagontes autous tois stratēgois eipon outoi oi anthrōpoi ektarassousin ēmōn tēn polin ioudaioi uparchontes 21kai katangellousin ethē a ouk exestin ēmin paradechesthai oude poiein rōmaiois ousin

22kai sunepestē o ochlos kat autōn kai oi stratēgoi perirrēxantes autōn ta imatia ekeleuon rabdizein 23pollas te epithentes autois plēgas ebalon eis phulakēn parangeilantes tō desmophulaki asphalōs tērein autous 24os parangelian toiautēn eilēphōs ebalen autous eis tēn esōteran phulakēn kai tous podas autōn ēsphalisato eis to xulon

25kata de to mesonuktion paulos kai silas proseuchomenoi umnoun ton theon epēkroōnto de autōn oi desmioi 26aphnō de seismos egeneto megas ōste saleuthēnai ta themelia tou desmōtēriou aneōchthēsan te parachrēma ai thurai pasai kai pantōn ta desma anethē 27exupnos de genomenos o desmophulax kai idōn aneōgmenas tas thuras tēs phulakēs spasamenos machairan emellen eauton anairein nomizōn ekpepheugenai tous desmious 28ephōnēsen de phōnē megalē o paulos legōn mēden praxēs seautō kakon apantes gar esmen enthade 29aitēsas de phōta eisepēdēsen kai entromos genomenos prosepesen tō paulō kai tō sila 30kai proagagōn autous exō ephē kurioi ti me dei poiein ina sōthō

31oi de eipon pisteuson epi ton kurion iēsoun christon kai sōthēsē su kai o oikos sou 32kai elalēsan autō ton logon tou kuriou kai pasin tois en tē oikia autou 33kai paralabōn autous en ekeinē tē ōra tēs nuktos elousen apo tōn plēgōn kai ebaptisthē autos kai oi autou pantes parachrēma 34anagagōn te autous eis ton oikon autou parethēken trapezan kai ēgalliasato panoiki pepisteukōs tō theō

35ēmeras de genomenēs apesteilan oi stratēgoi tous rabdouchous legontes apoluson tous anthrōpous ekeinous 36apēngeilen de o desmophulax tous logous toutous pros ton paulon oti apestalkasin oi stratēgoi ina apoluthēte nun oun exelthontes poreuesthe en eirēnē 37o de paulos ephē pros autous deirantes ēmas dēmosia akatakritous anthrōpous rōmaious uparchontas ebalon eis phulakēn kai nun lathra ēmas ekballousin ou gar alla elthontes autoi ēmas exagagetōsan 38anēngeilan de tois stratēgois oi rabdouchoi ta rēmata tauta kai ephobēthēsan akousantes oti rōmaioi eisin 39kai elthontes parekalesan autous kai exagagontes ērōtōn exelthein tēs poleōs 40exelthontes de ek tēs phulakēs eisēlthon eis tēn ludian kai idontes tous adelphous parekalesan autous kai exēlthon

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Acts 15
Top of Page
Top of Page