Leviticus 4
Indonesian Terjemahan Lama

1Arakian, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman-Nya: 2Sampaikanlah kepada bani Israel perkataan ini: Jikalau barang seorang sudah berdosa, sebab ia sesat dari pada barang suatu hukum Tuhan dan telah dibuatnya barang suatu yang tiada boleh dibuat sekali-kali; 3jikalau imam yang telah disirami dengan minyak itu sudah berdosa, sehingga didatangkannya salah atas segala umat itu, maka hendaklah dipersembahkannya karena dosanya, yang telah dibuatnya itu, seekor lembu muda, seekor anak lembu yang tiada celanya, akan korban karena dosa kepada Tuhan. 4Maka lembu muda itu hendaklah dibawanya ke pintu kemah perhimpunan, ke hadapan hadirat Tuhan, dan hendaklah ia menumpangkan tangannya kepada kepala lembu muda itu, lalu hendaklah ia menyembelihkan lembu muda itu di hadapan hadirat Tuhan. 5Maka imam yang disirami dengan minyak itu akan mengambil dari pada darah lembu muda itu dan membawa dia ke dalam kemah perhimpunan. 6Maka imam itu akan mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan tujuh kali dari pada darah itu di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan tirai dinding tempat suci itu. 7Maka hendaklah imam itu membubuh dari pada darah itu kepada tanduk meja bakar dupa yang dari pada rempah-rempah harum, di hadapan hadirat Tuhan dalam kemah perhimpunan, kemudian hendaklah dicurahkannya segala darah lembu muda itu pada kaki mezbah korban bakaran, yang di hadapan pintu kemah perhimpunan. 8Maka segala lemak yang pada lembu muda korban karena dosa itu akan diambilnya dari padanya, yaitu lemak yang menudungi isi perut dan segala lemak yang ada pada isi perut itu. 9Dan lagi kedua buah punggung serta dengan lemak yang ada padanya, yang pada lambung itu, dan jala-jala yang menudung hampedas itu akan diambilnya serta dengan buah punggung itu; 10seperti ia itu diambil juga dari pada lembu korban syukur, maka sekalian itu akan dibakar oleh imam di atas mezbah korban bakaran itu. 11Tetapi adapun kulit lembu muda itu dan segala dagingnya serta dengan kepalanya dan pahanya dan isi perutnya dan tahinya. 12Segenap lembu muda itu akan dibawa olehnya keluar dari pada tempat tentara kepada suatu tempat yang suci, ke tempat orang membuang abu, maka hendaklah dibakarnya habis akan dia dengan api di atas kayu, maka di tempat orang membuang abu hendaklah dibakar habis akan dia.

13Maka jikalau segenap sidang bani Israel telah berdosa sebab sesat, sehingga perkara itu terlindung dari pada mata segenap sidang itu, dan telah dibuatnya barang sesuatu yang ada melawan firman Tuhan, yang tak boleh dibuatnya dan dengan demikian mereka itu telah bersalah, 14maka dosa yang telah dibuatnya itu menjadi ketahuan kepada mereka itu, maka hendaklah segenap sidang itu mempersembahkan seekor lembu muda, yaitu seekor anak lembu akan korban karena dosa, serta membawa dia ke hadapan kemah perhimpunan. 15Maka oleh segala tua-tua sidang itu hendaklah ditumpangkan tangannya pada kepala lembu muda itu di hadapan hadirat Tuhan, dan disembelihkannya lembu muda itu di hadapan hadirat Tuhan. 16Lalu imam yang disiram dengan minyak itu akan membawa dari pada darah lembu muda itu ke dalam kemah perhimpunan. 17Dan imam itu akan mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan dia tujuh kali kepada tirai dinding di hadapan hadirat Tuhan. 18Maka dari pada darah itupun hendaklah dibubuhnya kepada segala tanduk mezbah, yang di hadapan hadirat Tuhan dalam kemah perhimpunan, lalu hendaklah dicurahkannya segala darah itu kepada kaki mezbah korban bakaran, yang di hadapan pintu kemah perhimpunan. 19Dan hendaklah diambilnya dari padanya segala lemaknya, dibakarnya di atas mezbah. 20Maka hendaklah dibuatnya akan lembu muda inipun seperti yang telah dibuatnya akan lembu muda korban karena dosa itu, demikianlah hendak dibuatnya akan dia, maka oleh imam akan diadakan gafirat bagi mereka itu, lalu ia itupun akan diampuni kepada mereka itu. 21Kemudian hendaklah dibawanya akan lembu muda itu ke luar dari pada tempat orang banyak, dibakarnya habis akan dia seperti dibakarnya habis akan lembu muda yang dahulu itu: maka inilah suatu korban karena dosa orang banyak adanya.

22Maka jikalau seorang penghulu telah berdosa sebab sesat dan telah berbuat barang sesuatu yang melawan firman Tuhan, Allahnya, yang tiada boleh dibuatnya, sehingga bersalahlah ia; 23maka jikalau dosanya, yang telah dibuatnya itu, menjadi ketahuan kepadanya, maka hendaklah dibawanya seekor kambing jantan yang tiada celanya akan persembahan korbannya. 24Dan hendaklah ditumpangkannya tangannya pada kepala kambing jantan itu, lalu disembelihkannya pada tempat penyembelihan korban bakaran di hadapan hadirat Tuhan, ia itulah korban karena dosanya. 25Maka oleh imam akan diambil dengan jarinya dari pada darah korban karena dosa itu, dibubuhnya pada segala tanduk mezbah korban bakaran, lalu dicurahkannya segala darah itu pada kaki mezbah korban bakaran. 26Maka segala lemaknya hendaklah dibakarnya di atas mezbah seperti lemak korban syukur itu; demikianlah imam itu akan mengadakan gafirat baginya dan dosanyapun akan diampuni kepadanya.

27Maka jikalau barang seorang dari pada segala anak bumi itu telah berdosa sebab sesat dan telah berbuat barang sesuatu yang melawan segala firman Tuhan, yang tiada boleh dibuatnya, sehingga ia bersalah, 28maka dosa yang telah dibuatnya itu menjadi ketahuan kepadanya, maka hendaklah dipersembahkannya seekor kambing yang tiada celanya, seekor kambing betina yang muda, akan korban karena dosa yang telah dibuatnya. 29Maka hendaklah ditumpangkannya tangannya pada kepala korban karena dosa itu, dan korban karena dosa itu akan disembelih oranglah pada tempat korban bakaran. 30Lalu hendaklah diambil oleh imam dengan jarinya dari pada darah itu, dibubuhnya pada segala tanduk mezbah korban bakaran, setelah itu hendaklah segala darah itu dicurahkannya pada kaki mezbah itu. 31Maka segala lemaknya hendaklah diambilnya dari padanya seperti diambil akan lemak korban syukurpun, dan hendaklah ia itu dibakar oleh imam di atas mezbah akan suatu bau yang harum bagi Tuhan; maka imam itupun akan mengadakan gafirat baginya dan dosanyapun akan diampuni kepadanya.

32Maka jikalau dipersembahkannya seekor anak domba akan korban karena dosanya, hendaklah dipersembahkannya seekor betina yang tiada celanya. 33Maka hendaklah ditumpangkannya tangannya pada kepala korban karena dosa itu dan disembelihkannya akan korban karena dosa pada tempat penyembelihan korban bakaran itu. 34Kemudian hendaklah diambil oleh imam dengan jarinya dari pada darah korban karena dosa itu, dibubuhnya pada segala tanduk mezbah korban bakaran; setelah itu hendaklah segala darah itu dicurahkannya pada kaki mezbah. 35Maka segala lemak hendaklah diambilnya dari padanya, seperti diambil akan lemak dari pada anak domba korban syukur itu, lalu ia itu dibakar oleh imam di atas mezbah, di atas korban api bagi Tuhan, maka imam itupun akan mengadakan gafirat baginya dan dosa yang telah dibuatnya akan diampuni kepadanya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Leviticus 3
Top of Page
Top of Page