PRAXEIS 23
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1atenisas de tō sunedriō o paulos eipen andres adelphoi egō pasē suneidēsei agathē pepoliteumai tō theō achri tautēs tēs ēmeras 2o de archiereus ananias epetaxen tois parestōsin autō tuptein autou to stoma 3tote o paulos pros auton eipen tuptein se mellei o theos toiche kekoniamene kai su kathē krinōn me kata ton nomon kai paranomōn keleueis me tuptesthai 4oi de parestōtes eipan ton archierea tou theou loidoreis 5ephē te o paulos ouk ēdein adelphoi oti estin archiereus gegraptai gar oti archonta tou laou sou ouk ereis kakōs

6gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekrazen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiōn peri elpidos kai anastaseōs nekrōn egō krinomai 7touto de autou lalēsantos egeneto stasis tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn kai eschisthē to plēthos 8saddoukaioi men gar legousin mē einai anastasin mēte angelon mēte pneuma pharisaioi de omologousin ta amphotera 9egeneto de kraugē megalē kai anastantes tines tōn grammateōn tou merous tōn pharisaiōn diemachonto legontes ouden kakon euriskomen en tō anthrōpō toutō ei de pneuma elalēsen autō ē angelos 10pollēs de ginomenēs staseōs phobētheis o chiliarchos mē diaspasthē o paulos up autōn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autōn agein te eis tēn parembolēn

11tē de epiousē nukti epistas autō o kurios eipen tharsei ōs gar diemarturō ta peri emou eis ierousalēm outō se dei kai eis rōmēn marturēsai

12genomenēs de ēmeras poiēsantes sustrophēn oi ioudaioi anethematisan eautous legontes mēte phagein mēte piein eōs ou apokteinōsin ton paulon 13ēsan de pleious tesserakonta oi tautēn tēn sunōmosian poiēsamenoi 14oitines proselthontes tois archiereusin kai tois presbuterois eipan anathemati anethematisamen eautous mēdenos geusasthai eōs ou apokteinōmen ton paulon 15nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs katagagē auton eis umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

16akousas de o uios tēs adelphēs paulou tēn enedran paragenomenos kai eiselthōn eis tēn parembolēn apēngeilen tō paulō 17proskalesamenos de o paulos ena tōn ekatontarchōn ephē ton neanian touton apage pros ton chiliarchon echei gar ti apangeilai autō 18o men oun paralabōn auton ēgagen pros ton chiliarchon kai phēsin o desmios paulos proskalesamenos me ērōtēsen touton ton neaniskon agagein pros se echonta ti lalēsai soi 19epilabomenos de tēs cheiros autou o chiliarchos kai anachōrēsas kat idian epunthaneto ti estin o echeis apangeilai moi 20eipen de oti oi ioudaioi sunethento tou erōtēsai se opōs aurion ton paulon katagagēs eis to sunedrion ōs mellōn ti akribesteron punthanesthai peri autou 21su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tēn apo sou epangelian 22o men oun chiliarchos apeluse ton neaniskon parangeilas mēdeni eklalēsai oti tauta enephanisas pros eme

23kai proskalesamenos tinas duo tōn ekatontarchōn eipen etoimasate stratiōtas diakosious opōs poreuthōsin eōs kaisarias kai ippeis ebdomēkonta kai dexiolabous diakosious apo tritēs ōras tēs nuktos 24ktēnē te parastēsai ina epibibasantes ton paulon diasōsōsi pros phēlika ton ēgemona 25grapsas epistolēn echousan ton tupon touton

26klaudios lusias tō kratistō ēgemoni phēliki chairein

27ton andra touton sullēmphthenta upo tōn ioudaiōn kai mellonta anaireisthai up autōn epistas sun tō strateumati exeilamēn mathōn oti rōmaios estin 28boulomenos te epignōnai tēn aitian di ēn enekaloun autō katēgagon eis to sunedrion autōn 29on euron enkaloumenon peri zētēmatōn tou nomou autōn mēden de axion thanatou ē desmōn echonta enklēma

30mēnutheisēs de moi epiboulēs eis ton andra esesthai ex autōn epempsa pros se parangeilas kai tois katēgorois legein autous epi sou 31oi men oun stratiōtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon ēgagon dia nuktos eis tēn antipatrida 32tē de epaurion easantes tous ippeis aperchesthai sun autō upestrepsan eis tēn parembolēn 33oitines eiselthontes eis tēn kaisarian kai anadontes tēn epistolēn tō ēgemoni parestēsan kai ton paulon autō 34anagnous de kai eperōtēsas ek poias eparcheias estin kai puthomenos oti apo kilikias 35diakousomai sou ephē otan kai oi katēgoroi sou paragenōntai keleusas en tō praitōriō tou ērōdou phulassesthai auton

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 22
Top of Page
Top of Page