PRAXEIS 22
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1andres adelphoi kai pateres akousate mou tēs pros umas nuni apologias

2akousantes de oti tē ebraidi dialektō prosephōnei autois mallon pareschon ēsuchian kai phēsin

3egō eimi anēr ioudaios gegennēmenos en tarsō tēs kilikias anatethrammenos de en tē polei tautē para tous podas gamaliēl pepaideumenos kata akribeian tou patrōou nomou zēlōtēs uparchōn tou theou kathōs pantes umeis este sēmeron 4os tautēn tēn odon ediōxa achri thanatou desmeuōn kai paradidous eis phulakas andras te kai gunaikas 5ōs kai o archiereus marturei moi kai pan to presbuterion par ōn kai epistolas dexamenos pros tous adelphous eis damaskon eporeuomēn axōn kai tous ekeise ontas dedemenous eis ierousalēm ina timōrēthōsin

6egeneto de moi poreuomenō kai engizonti tē damaskō peri mesēmbrian exaiphnēs ek tou ouranou periastrapsai phōs ikanon peri eme 7epesa te eis to edaphos kai ēkousa phōnēs legousēs moi saoul saoul ti me diōkeis 8egō de apekrithēn tis ei kurie eipen te pros eme egō eimi iēsous o nazōraios on su diōkeis 9oi de sun emoi ontes to men phōs etheasanto tēn de phōnēn ouk ēkousan tou lalountos moi 10eipon de ti poiēsō kurie o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon kakei soi lalēthēsetai peri pantōn ōn tetaktai soi poiēsai 11ōs de ouk eneblepon apo tēs doxēs tou phōtos ekeinou cheiragōgoumenos upo tōn sunontōn moi ēlthon eis damaskon

12ananias de tis anēr eulabēs kata ton nomon marturoumenos upo pantōn tōn katoikountōn ioudaiōn 13elthōn pros eme kai epistas eipen moi saoul adelphe anablepson kagō autē tē ōra aneblepsa eis auton 14o de eipen o theos tōn paterōn ēmōn proecheirisato se gnōnai to thelēma autou kai idein ton dikaion kai akousai phōnēn ek tou stomatos autou 15oti esē martus autō pros pantas anthrōpous ōn eōrakas kai ēkousas 16kai nun ti melleis anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma autou

17egeneto de moi upostrepsanti eis ierousalēm kai proseuchomenou mou en tō ierō genesthai me en ekstasei 18kai idon auton legonta moi speuson kai exelthe en tachei ex ierousalēm dioti ou paradexontai sou marturian peri emou 19kagō eipon kurie autoi epistantai oti egō ēmēn phulakizōn kai derōn kata tas sunagōgas tous pisteuontas epi se 20kai ote exechunneto to aima stephanou tou marturos sou kai autos ēmēn ephestōs kai suneudokōn kai phulassōn ta imatia tōn anairountōn auton 21kai eipen pros me poreuou oti egō eis ethnē makran exapostelō se

22ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēken auton zēn 23kraugazontōn de autōn kai riptountōn ta imatia kai koniorton ballontōn eis ton aera 24ekeleusen o chiliarchos eisagesthai auton eis tēn parembolēn eipas mastixin anetazesthai auton ina epignō di ēn aitian outōs epephōnoun autō 25ōs de proeteinan auton tois imasin eipen pros ton estōta ekatontarchon o paulos ei anthrōpon rōmaion kai akatakriton exestin umin mastizein 26akousas de o ekatontarchēs proselthōn tō chiliarchō apēngeilen legōn ti melleis poiein o gar anthrōpos outos rōmaios estin 27proselthōn de o chiliarchos eipen autō lege moi su rōmaios ei o de ephē nai 28apekrithē de o chiliarchos egō pollou kephalaiou tēn politeian tautēn ektēsamēn o de paulos ephē egō de kai gegennēmai 29eutheōs oun apestēsan ap autou oi mellontes auton anetazein kai o chiliarchos de ephobēthē epignous oti rōmaios estin kai oti auton ēn dedekōs

30tē de epaurion boulomenos gnōnai to asphales to ti katēgoreitai upo tōn ioudaiōn elusen auton kai ekeleusen sunelthein tous archiereis kai pan to sunedrion kai katagagōn ton paulon estēsen eis autous

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 21
Top of Page
Top of Page