תהילים 71
Hebrew Bible OT and NT

1בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם׃

2בצדקתך תצילני ותפלטני הטה אלי אזנך והושיעני׃

3היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה׃

4אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ׃

5כי אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי׃

6עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

7כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עז׃

8ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃

9אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני׃

10כי אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו׃

11לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי אין מציל׃

12אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה׃

13יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי׃

14ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך׃

15פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃

16אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃

17אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃

18וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃

19וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך׃

20אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃

21תרב גדלתי ותסב תנחמני׃

22גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל׃

23תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃

24גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 70
Top of Page
Top of Page