תהילים 18
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃

2יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃

3מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע׃

4אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃

5חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות׃

6בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃

7ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃

8עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃

9ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃

10וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃

11ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃

12מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃

13וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃

14וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃

15ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃

16ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃

17יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני׃

18יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי׃

19ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי׃

20יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי׃

21כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃

22כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני׃

23ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃

24וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃

25עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃

26עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃

27כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל׃

28כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃

29כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור׃

30האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃

31כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו׃

32האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃

33משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני׃

34מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי׃

35ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃

36תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃

37ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם׃

38אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃

39ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃

40ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃

41ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃

42ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃

43תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני׃

44לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃

45בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃

46חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי׃

47האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃

48מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני׃

49על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה׃

50מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 17
Top of Page
Top of Page