תהילים 145
Hebrew Bible OT and NT

1תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃

2בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃

3גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃

4דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו׃

5הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה׃

6ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה׃

7זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו׃

8חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃

9טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃

10יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה׃

11כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃

12להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו׃

13מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃

14סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים׃

15עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃

16פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃

17צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו׃

18קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃

19רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃

20שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃

21תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 144
Top of Page
Top of Page