משלי 23
Hebrew Bible OT and NT

1כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך׃

2ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה׃

3אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים׃

4אל תיגע להעשיר מבינתך חדל׃

5התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃

6אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו׃

7כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך׃

8פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים׃

9באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך׃

10אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃

11כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃

12הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי דעת׃

13אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות׃

14אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל׃

15בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני׃

16ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים׃

17אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃

18כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת׃

19שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך׃

20אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו׃

21כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה׃

22שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך׃

23אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃

24גול יגול אבי צדיק יולד חכם וישמח בו׃

25ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך׃

26תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה׃

27כי שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה׃

28אף היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף׃

29למי אוי למי אבוי למי מדונים למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים׃

30למאחרים על היין לבאים לחקר ממסך׃

31אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים׃

32אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש׃

33עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות׃

34והיית כשכב בלב ים וכשכב בראש חבל׃

35הכוני בל חליתי הלמוני בל ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 22
Top of Page
Top of Page