Philippians 2
Hebrew Bible OT and NT

1לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃ 2השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃ 3ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃ 4כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃

5כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃ 6אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃ 7כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃ 8וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃ 9על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃ 10למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃ 11וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

12לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃ 13כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

14עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃ 15למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃ 16מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃ 17אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃ 18וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃

19וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃ 20כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃ 21כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃ 22ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃ 23ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃ 24ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃

25ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃ 26יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃ 27אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃ 28לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃ 29על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃ 30כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Philippians 1
Top of Page
Top of Page