Philippians 1
Hebrew Bible OT and NT

1פולוס וטימותיוס עבדי המשיח ישוע אל כל הקדשים במשיח ישוע אשר הם בפילפי עם הפקידים והשמשים׃ 2חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃ 4ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃ 5על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃ 6ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃ 7כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד׃ 8כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃ 9ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃ 10למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃ 11מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃

12והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃ 13עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃ 14ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃ 15הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃ 16אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃ 17ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃ 18אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃ 19כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃ 20ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃

21כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃ 22אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃ 23כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃ 24אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃ 25ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃ 26למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃

27רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃ 28ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃ 29כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃ 30כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ephesians 6
Top of Page
Top of Page