Ephesians 6
Hebrew Bible OT and NT

1שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃ 2כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃ 3למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃

4ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃

5שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃ 6לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל נפשם׃ 7ועבדים בנפש חפצה את האדון ולא בני אדם׃ 8וידעתם כי כל דבר טוב אשר עשה האדם ישלמנו לו אדנינו אם עבד הוא או בן חורין׃

9ואתם האדנים ככה תעשו גם להם חדלו מגער בם וידעתם כי גם עליכם יש אדון בשמים ואין לפניו משא פנים׃

10סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃ 11לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃ 12כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃ 13על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃ 14עמדו נא חגורי מתנים באמת ומלבשים בשריון הצדק׃ 15ורגליכם מנעלות להיותכם מוכנים לבשורת השלום׃ 16ועל כל אלה תפשו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבערים׃ 17וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר האלהים׃

18והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃ 19וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃ 20למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃

21ולמען אשר תדעו גם אתם את קרתי ואת מעשי הנה את הכל יודיע אתכם טוכיקוס האח החביב והמשרת הנאמן באדנינו׃ 22אשר לזאת שלחתיהו אליכם למען תדעו את קרתינו ולמען ינחם את לבבכם׃

23השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃ 24החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ephesians 5
Top of Page
Top of Page