Ephesians 5
Hebrew Bible OT and NT

1לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃ 2והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

3אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃ 4גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃ 5כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃

6אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃ 7על כן אל יהי חלקכם עמהם׃

8כי מלפנים הייתם חשך ועתה הנכם אור באדנינו התהלכו נא כבני אור׃ 9כי פרי הרוח כל מעשי חסד וצדק ואמת׃ 10ובחנו מה הוא רצוי בעיני אדנינו׃ 11ואל תשתתפו עם מעשי החשך אשר לא יעשו פרי כי אם הוכח תוכיחו אותם׃ 12כי מה שהם עשים בסתר חרפה היא אך לספר׃ 13אבל כל זאת יגלה כשיוכח על ידי האור כי כל הנגלה אור הוא׃

14על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃

15ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃ 16מוקירים העת כי הימים רעים המה׃ 17על כן אל תהיו חסרי דעת כי אם מבינים לדעת מה הוא רצון אדנינו׃ 18ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח׃ 19ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃ 20והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃ 21הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃

22הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃ 23כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃ 24אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

25האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃ 26למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃ 27להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃ 28כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃ 29כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃ 30כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃ 31על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃ 32גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃ 33ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ephesians 4
Top of Page
Top of Page