Ephesians 4
Hebrew Bible OT and NT

1לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃ 2בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃ 3ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃ 4גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃ 5אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃ 6אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃

7אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃

8על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃

9ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ׃ 10הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל׃ 11והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃ 12להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃ 13עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃ 14ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃ 15כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃ 16אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃

17והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃ 18חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃ 19אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃ 20ואתם לא כן למדתם את המשיח׃ 21אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃ 22אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃ 23ותתחדשו ברוח שכלכם׃ 24ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃

25על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃ 26רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃ 27גם לא תתנו מקום לשטן׃ 28מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃ 29כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃ 30ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃ 31כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃ 32והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page