Ephesians 3
Hebrew Bible OT and NT

1בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃ 2כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם׃ 3כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט׃ 4ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח׃ 5אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃ 6להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃ 7אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃ 8לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃ 9ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃ 10למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃ 11על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃ 12אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃ 13בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃

14על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח׃ 15אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ׃ 16לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃ 17שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃ 18למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃ 19וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃

20ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃ 21לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ephesians 2
Top of Page
Top of Page