Ephesians 2
Hebrew Bible OT and NT

1גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃ 2אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃ 3וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃ 4אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃ 5אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃ 6ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃ 7להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃ 8כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃ 9לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃ 10כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃

11על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃ 12כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃ 13ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃ 14כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃ 15בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃ 16וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃ 17ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃ 18כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃

19לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃ 20בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃ 21אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃ 22ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ephesians 1
Top of Page
Top of Page