Ephesians 1
Hebrew Bible OT and NT

1פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃ 2חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃ 4כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃ 5יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו׃ 6לתהלת כבוד חסדו אשר נתן אתנו בידידו׃ 7אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃ 8אשר השפיעו עלינו בכל חכמה והשכל׃ 9והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃ 10על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃ 11אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃ 12להיותנו לתהלת כבודו אנחנו אשר יחלנו אל המשיח מאז׃ 13ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃ 14כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

15בעבור זאת גם אנכי אחרי שמעי אמונתכם באדנינו ישוע והאהבה אשר אהבתם את כל הקדשים׃ 16לא אחדל מהודות בעבורכם בהזכירי אתכם בתפלתי׃ 17כי יתן לכם אלהי אדנינו ישוע המשיח אבי הכבוד את רוח החכמה והחזון לדעת אתו׃ 18ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃ 19ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃ 20אשר פעל במשיח בהעיר אתו מן המתים ויושיבנו לימינו במרומים׃ 21ממעל לכל שררה ושלטן וגבורה וממשלה וכל הנקרא בשם לא לבד בעולם הזה כי אם גם בעולם הבא׃ 22וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃ 23אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Galatians 6
Top of Page
Top of Page