Galatians 6
Hebrew Bible OT and NT

1אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃ 2שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃ 3כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃ 4אבל יבחן כל איש את מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא לנגד אחר׃ 5כי כל איש את משאו ישא׃

6המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃ 7אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃ 8הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃ 9ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃ 10לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

11ראו נא מה גדול המכתב אשר כתבתי אליכם בידי׃ 12החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק למען לא ירדפו על צלב המשיח׃ 13כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃ 14ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃ 15כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃

16וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃

17מעתה איש אל ילאני עוד כי את חבורות האדון ישוע אני נשא בגויתי׃

18חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עם רוחכם אחי אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Galatians 5
Top of Page
Top of Page