Galatians 5
Hebrew Bible OT and NT

1ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃

2הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח׃ 3ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול כי מחיב הוא לשמר את כל התורה׃ 4נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד׃ 5כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה׃ 6כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃

7היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃ 8הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם׃ 9מעט שאר מחמץ הוא את כל העסה׃ 10מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה׃ 11ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב׃ 12מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם׃

13כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃ 14כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃ 15אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו׃

16והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃ 17כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃ 18ואם תנהגו על ידי הרוח אז אינכם תחת התורה׃ 19וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃ 20עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃ 21צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃ 22ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃ 23וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃ 24ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקתיו ותאותיו׃

25אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃ 26ולא נרדף אחרי כבוד שוא להכעיס איש את רעהו ולקנא איש את רעהו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Galatians 4
Top of Page
Top of Page