Galatians 4
Hebrew Bible OT and NT

1ואני אמר היורש כל עת היותו קטן אין הבדל בינו ובין העבד אף אם הוא אדון הכל׃ 2אלא הוא תחת יד אמנים ופקידי הבית עד לזמן המיעד לו מאת אביו׃ 3ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃ 4ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃ 5לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים׃ 6ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃ 7לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃

8הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃ 9ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃ 10ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃ 11מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃

12היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה׃ 13אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃ 14ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃ 15ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי׃ 16ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם׃ 17אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃ 18אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃ 19בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃ 20אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם׃

21אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃ 22כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃ 23ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃ 24והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃ 25כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃ 26אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃

27כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃

28ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃ 29וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃

30אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃

31על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Galatians 3
Top of Page
Top of Page