Galatians 3
Hebrew Bible OT and NT

1אהה גלטים חסרי דעת מי התעה אתכם בכשפיו משמע את האמת אחרי אשר ציר בתוככם ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם׃ 2זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה׃ 3האתם סכלים כל כך אשר החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר׃ 4הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃ 5הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות הכי ממעשי התורה הוא עשה אלה או משמועת האמונה׃

6כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃ 7דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃ 8והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃ 9על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃

10כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃ 11וגלוי הוא כי על ידי התורה לא יצדק האדם לפני האלהים כי צדיק באמונתו יחיה׃ 12והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃ 13המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃ 14למען אשר תבא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נשא את הבטחת הרוח על ידי האמונה׃

15אחי לפי דרך אדם אדבר אפלו דיתיקי של בן אדם אם מקימת היא לא יפרנה איש גם לא יוסיף עליה דבר׃ 16והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו ולא אמר ולזרעיך כאלו לרבים אלא כאלו ליחיד ולזרעך והוא המשיח׃ 17וזאת אני אמר כי דיתיקי אשר קימה האלהים מאז לימות המשיח לא תוכל התורה אשר באה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה׃ 18כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃

19אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃ 20והסרסר לא של אחד הוא אך האלהים הוא אחד׃ 21ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃ 22אבל הכתוב סגר את הכל ביד החטא למען תנתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח׃

23לפני בוא האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה אלי האמונה העתידה להגלות׃ 24ובכן התורה היתה אמנת אותנו אל המשיח למען נצדק על ידי האמונה׃ 25אבל עתה אחרי אשר באה האמונה אין אנחנו עוד תחת יד האמן׃

26כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃ 27כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃ 28ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃ 29ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Galatians 2
Top of Page
Top of Page