נחמיה 11
Hebrew Bible OT and NT

1וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים׃ 2ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם׃

3ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה׃ 4ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל מבני פרץ׃ 5ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה בן השלני׃ 6כל בני פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל׃

7ואלה בני בנימן סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל בן ישעיה׃ 8ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה׃ 9ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה׃

10מן הכהנים ידעיה בן יויריב יכין׃ 11שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגד בית האלהים׃ 12ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה׃ 13ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן עזראל בן אחזי בן משלמות בן אמר׃ 14ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים׃

15ומן הלוים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן בוני׃ 16ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים׃ 17ומתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן שמוע בן גלל בן ידיתון׃ 18כל הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה׃

19והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים׃

20ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה איש בנחלתו׃ 21והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על הנתינים׃

22ופקיד הלוים בירושלם עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים׃ 23כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשררים דבר יום ביומו׃ 24ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם׃

25ואל החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃ 26ובישוע ובמולדה ובבית פלט׃ 27ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה׃ 28ובצקלג ובמכנה ובבנתיה׃ 29ובעין רמון ובצרעה ובירמות׃ 30זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם׃ 31ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה׃ 32ענתות נב ענניה׃ 33חצור רמה גתים׃ 34חדיד צבעים נבלט׃ 35לד ואונו גי החרשים׃ 36ומן הלוים מחלקות יהודה לבנימין׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Nehemiah 10
Top of Page
Top of Page