נחמיה 12
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא׃ 2אמריה מלוך חטוש׃ 3שכניה רחם מרמת׃ 4עדוא גנתוי אביה׃ 5מימין מעדיה בלגה׃ 6שמעיה ויויריב ידעיה׃ 7סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע׃

8והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו׃ 9ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות׃

10וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע׃ 11ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע׃

12ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה׃ 13לעזרא משלם לאמריה יהוחנן׃ 14למלוכי יונתן לשבניה יוסף׃ 15לחרם עדנא למריות חלקי׃ 16לעדיא זכריה לגנתון משלם׃ 17לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי׃ 18לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן׃ 19וליויריב מתני לידעיה עזי׃ 20לסלי קלי לעמוק עבר׃ 21לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל׃

22הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי׃ 23בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב׃ 24וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר׃ 25מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים׃ 26אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר׃

27ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות׃ 28ויאספו בני המשררים ומן הככר סביבות ירושלם ומן חצרי נטפתי׃ 29ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם׃ 30ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה׃

31ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת׃ 32וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה׃ 33ועזריה עזרא ומשלם׃ 34יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה׃ 35ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף׃ 36ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם׃ 37ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח׃

38והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה׃ 39ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה׃ 40ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי׃ 41והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות׃ 42ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד׃ 43ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק׃

44ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים׃ 45וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו׃ 46כי בימי דויד ואסף מקדם ראש המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים׃ 47וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Nehemiah 11
Top of Page
Top of Page