נחמיה 10
Hebrew Bible OT and NT

1ועל החתומים נחמיה התרשתא בן חכליה וצדקיה׃ 2שריה עזריה ירמיה׃ 3פשחור אמריה מלכיה׃ 4חטוש שבניה מלוך׃ 5חרם מרמות עבדיה׃ 6דניאל גנתון ברוך׃ 7משלם אביה מימן׃ 8מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים׃ 9והלוים וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל׃ 10ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן׃ 11מיכא רחוב חשביה׃ 12זכור שרביה שבניה׃ 13הודיה בני בנינו׃ 14ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני׃ 15בני עזגד בבי׃ 16אדניה בגוי עדין׃ 17אטר חזקיה עזור׃ 18הודיה חשם בצי׃ 19חריף ענתות נובי׃ 20מגפיעש משלם חזיר׃ 21משיזבאל צדוק ידוע׃ 22פלטיה חנן עניה׃ 23הושע חנניה חשוב׃ 24הלוחש פלחא שובק׃ 25רחום חשבנה מעשיה׃ 26ואחיה חנן ענן׃ 27מלוך חרם בענה׃

28ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין׃ 29מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו׃ 30ואשר לא נתן בנתינו לעמי הארץ ואת בנתיהם לא נקח לבנינו׃ 31ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור לא נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את השנה השביעית ומשא כל יד׃

32והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלשית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו׃ 33ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו׃

34והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה׃ 35ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שנה בשנה לבית יהוה׃ 36ואת בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו׃ 37ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו׃ 38והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את מעשר המעשר לבית אלהינו אל הלשכות לבית האוצר׃ 39כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את בית אלהינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page