Matthew 23
Hebrew Bible OT and NT

1אז ידבר ישוע אל המון העם ואל תלמידיו לאמר׃ 2על כסא משה ישבו הסופרים והפרושים׃ 3לכן כל אשר יאמרו לכם תשמרו לעשות אך כמעשיהם לא תעשו כי אמרים הם ואינם עשים׃ 4כי אסרים משאת כבדים ועמסים על שכם האנשים ולא יאבו להניעם אף באצבעם׃ 5ועשים את כל מעשיהם להראות בהם לבני אדם כי מרחיבים את תפליהם ומגדילים את ציציותיהם׃ 6ואהבים את הסבת הראש בסעודות ואת מושבי הראש בבתי הכנסיות׃ 7ואת שאלות שלומם בשוקים ואת אשר יקראו להם בני האדם רבי רבי׃ 8אולם אתם אל תקראו רבי כי אחד הוא רבכם המשיח ואתם אחים כלכם׃ 9ואל תקראו אב לאיש מכם על האדמה כי אחד הוא אביכם אשר בשמים׃ 10גם אל תקראו מנהיגים כי אחד הוא מנהיגכם המשיח׃ 11והגדול בכם יהי לכם למשרת׃ 12כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃

13אך אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סגרים אתם לפני האדם את מלכות השמים הן אתם לא תבאו בה ואת הבאים לא תניחו לבוא׃ אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃

15אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סובבים אתם בים וביבשה למען גיר גר אחד וכי יתגיר תעשו אותו לבן גיהנם כפלים יותר מכם׃

16אוי לכם מנהלים עורים האמרים הנשבע בהיכל אין זאת מאומה והנשבע בזהב ההיכל יאשם׃ 17אתם הכסילים והעורים כי מה הוא הגדול אם הזהב או ההיכל המקדש את הזהב׃ 18ואמרתם הנשבע במזבח אין מאומה והנשבע בקרבן אשר עליו יאשם׃ 19אתם הכסילים והעורים כי מה הוא הגדול אם הקרבן או המזבח המקדש את הקרבן׃ 20לכן הנשבע במזבח נשבע בו ובכל אשר עליו׃ 21והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בתוכו׃ 22והנשבע בשמים נשבע בכסא אלהים ובישב עליו׃

23אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מעשרים אתם את המנתא ואת השבת ואת הכמן ותניחו את החמורות בתורה את המשפט ואת החסד ואת האמונה והיה לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה׃ 24מנהלים עורים המסננים את היתוש ובלעים את הגמל׃

25אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי מטהרים אתם פני הכוס והקערה מחוץ ותוכן מלא גזל ופריצות׃ 26פרוש עור טהר בראשונה את תוך הכוס למען תטהר גם מחוץ׃

27אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי דמים אתם לקברים המסידים הנראים נאים מחוץ ותוכם מלא עצמות מתים וכל טמאה׃ 28ככה גם אתם מחוץ נראים כצדיקים אל בני אדם ותוככם מלא חנפה ואון׃

29אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בונים אתם את קברי הנביאים ותיפו את מצבות קברות הצדיקים׃ 30ואמרתם אם היינו בימי אבותינו לא היתה ידנו עמהם לשפך דם הנביאים׃ 31ובכן תעידו על נפשכם כי בנים אתם לרוצחי הנביאים׃ 32אף אתם מלאו סאת אבותיכם׃ 33נחשים אתם ילדי הצפעונים איכה תמלטו מדין גיהנם׃

34לכן הנני שלח לכם נביאים וחכמים וסופרים ומהם תהרגו ותצלבו ומהם תכו בשוטים בבתי כנסיותיכם ותרדפום מעיר לעיר׃ 35למען יבא עליכם כל דם נקי הנשפך בארץ מדם הבל הצדיק עד דם זכריה בן ברכיה אשר רצחתם אותו בין ההיכל ולמזבח׃ 36אמן אמר אני לכם בא יבא כל אלה על הדור הזה׃

37ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את השלוחים אליה כמה פעמים רציתי לקבץ את בניך כתרנגלת המקבצת את אפרחיה תחת כנפיה ולא אביתם׃ 38הנה ביתכם יעזב לכם שמם׃ 39כי אני אמר לכם ראה לא תראוני מעתה עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 22
Top of Page
Top of Page