ירמיה 30
Hebrew Bible OT and NT

1הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר׃ 2כה אמר יהוה אלהי ישראל לאמר כתב לך את כל הדברים אשר דברתי אליך אל ספר׃ 3כי הנה ימים באים נאם יהוה ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה׃

4ואלה הדברים אשר דבר יהוה אל ישראל ואל יהודה׃

5כי כה אמר יהוה קול חרדה שמענו פחד ואין שלום׃

6שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון׃

7הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע׃

8והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים׃ 9ועבדו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם׃

10ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד׃

11כי אתך אני נאם יהוה להושיעך כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הפצותיך שם אך אתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך׃

12כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך׃

13אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך׃

14כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך׃

15מה תזעק על שברך אנוש מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשיתי אלה לך׃

16לכן כל אכליך יאכלו וכל צריך כלם בשבי ילכו והיו שאסיך למשסה וכל בזזיך אתן לבז׃

17כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה׃

18כה אמר יהוה הנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב׃

19ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו׃

20והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל לחציו׃

21והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם יהוה׃

22והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים׃

23הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראש רשעים יחול׃

24לא ישוב חרון אף יהוה עד עשתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jeremiah 29
Top of Page
Top of Page