Hebrews 10
Hebrew Bible OT and NT

1כי התורה בהיות בה צל הטבות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה׃ 2כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת לא היתה בהם עוד רגשת חטאים׃ 3אבל יש שם הזכרת החטאים שנה בשנה׃ 4כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים׃

5ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃

6עולה וחטאה לא שאלת׃

7אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃

8אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה׃ 9אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃ 10וברצון הזה מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת׃

11וכל כהן עמד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אתן הקרבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים׃ 12אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלהים׃ 13וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃ 14כי הוא בקרבן אחת השלים לנצח את המקדשים׃ 15ואף רוח הקדש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו׃

16זאת הברית אשר אכרת אתם אחרי הימים ההם אמר יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה׃

17ולעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃

18והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם׃

19ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃ 20דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃ 21ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים׃ 22נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃ 23נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃ 24ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃ 25ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

26כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קרבן לכפר על החטא׃ 27כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצררים׃ 28הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה׃ 29מה תחשבו כמה יגדל הענש הראוי לרמס ברגלו את בן האלהים וחשב לחל את דם הברית אשר הוא מקדש בו ומחרף את רוח החסד׃ 30כי ידענו את האמר לי נקם ושלם ועוד כי ידין יהוה עמו׃ 31מה נורא לנפל ביד אלהים חיים׃

32אבל זכרו נא את הימים הראשונים כי אז אחרי ארו עיניכם נשאתם כבד ענוים רבים׃ 33פעם בהיותכם לראי בחרפה ותוגה פעם בהשתתף לאשר הגיע אליהם כזאת׃ 34כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃ 35לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃ 36כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃

37כי עוד מעט רגע והבא יבא לא יאחר׃

38הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃

39אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לאבדם כי אם מן המאמינים להצלת הנפש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hebrews 9
Top of Page
Top of Page