בראשית 37
Hebrew Bible OT and NT

1וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען׃ 2אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם׃ 3וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים׃ 4ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם׃

5ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו׃ 6ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי׃ 7והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי׃ 8ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו׃

9ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי׃ 10ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה׃ 11ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר׃

12וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם׃ 13ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני׃ 14ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה׃

15וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש׃ 16ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים׃ 17ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן׃

18ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו׃ 19ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא׃ 20ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו׃ 21וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש׃ 22ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו׃ 23ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו׃ 24ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים׃

25וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה׃ 26ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו׃ 27לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו׃ 28ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה׃

29וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו׃ 30וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא׃

31ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם׃ 32וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא׃ 33ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף׃ 34ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים׃ 35ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו׃ 36והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 36
Top of Page
Top of Page