בראשית 36
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה תלדות עשו הוא אדום׃

2עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי׃ 3ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות׃ 4ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל׃ 5ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען׃

6ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו׃ 7כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם׃ 8וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום׃

9ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר׃ 10אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו׃ 11ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז׃ 12ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו׃ 13ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו׃ 14ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח׃

15אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז׃ 16אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה׃ 17ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו׃ 18ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו׃ 19אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום׃

20אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה׃ 21ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום׃ 22ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע׃ 23ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם׃ 24ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו׃ 25ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה׃ 26ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן׃ 27אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן׃ 28אלה בני דישן עוץ וארן׃ 29אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה׃ 30אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר׃

31ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל׃ 32וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה׃ 33וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה׃ 34וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני׃ 35וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית׃ 36וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה׃ 37וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר׃ 38וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור׃ 39וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב׃

40ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת׃ 41אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן׃ 42אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר׃ 43אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 35
Top of Page
Top of Page