בראשית 25
Hebrew Bible OT and NT

1ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה׃ 2ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח׃ 3ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושים ולאמים׃ 4ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה׃ 5ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק׃ 6ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם׃

7ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים׃ 8ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו׃ 9ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא׃ 10השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו׃ 11ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי׃

12ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם׃ 13ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם׃ 14ומשמע ודומה ומשא׃ 15חדד ותימא יטור נפיש וקדמה׃ 16אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם׃ 17ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו׃ 18וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל׃

19ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק׃ 20ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה׃ 21ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃ 22ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה׃

23ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר׃

24וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃ 25ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו׃ 26ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם׃

27ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים׃ 28ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב׃

29ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף׃ 30ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום׃ 31ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי׃ 32ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה׃ 33ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב׃ 34ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 24
Top of Page
Top of Page