שמות 15
Hebrew Bible OT and NT

1אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃

2עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃

3יהוה איש מלחמה יהוה שמו׃

4מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף׃

5תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן׃

6ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃

7וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש׃

8וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים׃

9אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃

10נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃

11מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃

12נטית ימינך תבלעמו ארץ׃

13נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך׃

14שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת׃

15אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען׃

16תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית׃

17תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך׃

18יהוה ימלך לעלם ועד׃

19כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים׃

20ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת׃

21ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃

22ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים׃ 23ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה׃ 24וילנו העם על משה לאמר מה נשתה׃ 25ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו׃ 26ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃

27ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 14
Top of Page
Top of Page