Máté 4
Hungarian: Karoli
1Akkor Jézus viteték a Lélektõl a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtõl. 2És mikor negyven nap és negyven éjjel bõjtölt vala, végre megéhezék. 3És hozzámenvén a kisértõ, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. 4Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.

5Ekkor vivé õt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.

6És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.

7Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.

8Ismét vivé õt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsõségét, 9És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. 10Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 11Ekkor elhagyá õt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

12Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába; 13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; 14Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:

15Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,

16A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.

17Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.

18Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának. 19És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. 20Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék õt. 21És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá õket. 22Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék õt.

23És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget.

24És elterjede az õ híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket. 25És nagy sokaság követé õt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálembõl és Júdeából és a Jordánon túlról.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Matthew 3
Top of Page
Top of Page