Matthew 4:6
New International Version
"If you are the Son of God," he said, "throw yourself down. For it is written: "'He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.'"

New Living Translation
and said, "If you are the Son of God, jump off! For the Scriptures say, 'He will order his angels to protect you. And they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone.'"

English Standard Version
and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, “‘He will command his angels concerning you,’ and “‘On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.’”

Berean Study Bible
“If You are the Son of God,” he said, “throw Yourself down. For it is written: ‘He will command His angels concerning You, and they will lift You up in their hands, so that You will not strike Your foot against a stone.’ ”

New American Standard Bible
and said to Him, "If You are the Son of God, throw Yourself down; for it is written, 'HE WILL COMMAND HIS ANGELS CONCERNING YOU'; and 'ON their HANDS THEY WILL BEAR YOU UP, SO THAT YOU WILL NOT STRIKE YOUR FOOT AGAINST A STONE.'"

King James Bible
And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

Holman Christian Standard Bible
and said to Him, "If You are the Son of God, throw Yourself down. For it is written: He will give His angels orders concerning you, and they will support you with their hands so that you will not strike your foot against a stone."

International Standard Version
He told Jesus, "Since you are the Son of God, throw yourself down, because it is written, 'God will put his angels in charge of you,' and, 'With their hands they will hold you up, so that you will never hit your foot against a rock.'"

NET Bible
and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, 'He will command his angels concerning you' and 'with their hands they will lift you up, so that you will not strike your foot against a stone.'"

Aramaic Bible in Plain English
And he said to him, “If you are The Son of God, cast yourself down, for it is written: 'He will command his Angels concerning you, and they will carry you upon their hands, lest you strike your foot on a stone'.”

GOD'S WORD® Translation
He said to Jesus, "If you are the Son of God, jump! Scripture says, 'He will put his angels in charge of you. They will carry you in their hands so that you never hit your foot against a rock.'"

Jubilee Bible 2000
and said unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up lest at any time thou dash thy foot against a stone.

King James 2000 Bible
And said unto him, If you are the Son of God, cast yourself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning you: and in their hands they shall bear you up, lest at any time you dash your foot against a stone.

American King James Version
And said to him, If you be the Son of God, cast yourself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning you: and in their hands they shall bear you up, lest at any time you dash your foot against a stone.

American Standard Version
and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.

Douay-Rheims Bible
And said to him: If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written: That he hath given his angels charge over thee, and in their hands shall they bear thee up, lest perhaps thou dash thy foot against a stone.

Darby Bible Translation
and says to him, If thou be Son of God cast thyself down; for it is written, He shall give charge to his angels concerning thee, and on [their] hands shall they bear thee, lest in anywise thou strike thy foot against a stone.

English Revised Version
and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: And on their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.

Webster's Bible Translation
And saith to him, If thou art the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall uphold thee, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

Weymouth New Testament
and said, "If you are God's Son, throw yourself down; for it is written, "'To His angels He will give orders concerning thee, and on their hands they shall bear thee up, lest at any moment thou shouldst strike thy foot against a stone.'"

World English Bible
and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, 'He will put his angels in charge of you.' and, 'On their hands they will bear you up, so that you don't dash your foot against a stone.'"

Young's Literal Translation
and saith to him, 'If Son thou art of God -- cast thyself down, for it hath been written, that, His messengers He shall charge concerning thee, and on hands they shall bear thee up, that thou mayest not dash on a stone thy foot.'

Mattheus 4:6 Afrikaans PWL
en sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af, want daar is geskrywe: ‘Hy sal Sy engele bevel gee aangaande U. Hulle sal U op hulle hande dra sodat U nie U voete teen die klippe kan stamp nie’.”

Mateu 4:6 Albanian
dhe i tha: ''Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse është shkruar: "Ai do t'u japë urdhër engjëjve të tij për ty; edhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshësh me këmbën tënde ndonjë gur"''.

ﻣﺘﻰ 4:6 Arabic: Smith & Van Dyke
وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل. لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك. فعلى اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 4:6 Armenian (Western): NT
եւ ըսաւ անոր. «Եթէ դուն Աստուծոյ Որդին ես, վա՛ր նետէ քեզ ասկէ. որովհետեւ գրուած է. “Իր հրեշտակներուն պիտի հրահանգէ քեզի համար, որ իրենց ձեռքերուն վրայ կրեն քեզ, որպէսզի քարի՛ մը չզարնես ոտքդ”»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  4:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta diotsó, Baldin Iaincoaren Semea bahaiz, egotzac eure buruä beherera: ecen scribatua duc, Ecen cargu emanen drauèla hiçaz bere Aingueruèy, eta bere escuetan eramanen autela, eure oinaz harrian behaztopa ezadinçát.

Dyr Mathäus 4:6 Bavarian
und gsait zo iem: "Also, wennst dyr Sun Gottes bist, kanst ja abhinspringen, denn es haisst in dyr Schrift: 'Er sait s yn seine Engln, däß s di auf iene Höndd tragnd. Mit n Fueß stoesst eyn kainn Stain anhin.'"

Матей 4:6 Bulgarian
Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:- "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".

中文標準譯本 (CSB Traditional)
對他說:「你如果是神的兒子,就跳下去吧!因為經上記著:『他會為你吩咐他的天使;他們會用手托住你,免得你的腳撞在石頭上。』」

中文标准译本 (CSB Simplified)
对他说:“你如果是神的儿子,就跳下去吧!因为经上记着:‘他会为你吩咐他的天使;他们会用手托住你,免得你的脚撞在石头上。’”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
對他說:「你若是神的兒子,可以跳下去!因為經上記著說:『主要為你吩咐他的使者用手托著你,免得你的腳碰在石頭上。』」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
对他说:“你若是神的儿子,可以跳下去!因为经上记着说:‘主要为你吩咐他的使者用手托着你,免得你的脚碰在石头上。’”

馬 太 福 音 4:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
對 他 說 : 你 若 是 神 的 兒 子 , 可 以 跳 下 去 , 因 為 經 上 記 著 說 : 主 要 為 你 吩 咐 他 的 使 者 用 手 托 著 你 , 免 得 你 的 腳 碰 在 石 頭 上 。

馬 太 福 音 4:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
对 他 说 : 你 若 是 神 的 儿 子 , 可 以 跳 下 去 , 因 为 经 上 记 着 说 : 主 要 为 你 吩 咐 他 的 使 者 用 手 托 着 你 , 免 得 你 的 脚 碰 在 石 头 上 。

Evanðelje po Mateju 4:6 Croatian Bible
i reče mu: Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.

Matouš 4:6 Czech BKR
A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil.

Matthæus 4:6 Danish
»Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænder, for at du ikke skal støde din Fod paa nogen Sten.«

Mattheüs 4:6 Dutch Staten Vertaling
En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Westcott and Hort 1881
καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή ͜ ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἴ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Tοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγει αὐτῷ, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγει αυτω, Ει υιος ει του Θεου, βαλε σεαυτον κατω· γεγραπται γαρ οτι Τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσι σε, μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai legei autō Ei Huios ei tou Theou, bale seauton katō; gegraptai gar hoti Tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se, mē pote proskopsēs pros lithon ton poda sou.

kai legei auto Ei Huios ei tou Theou, bale seauton kato; gegraptai gar hoti Tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheiron arousin se, me pote proskopses pros lithon ton poda sou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai legei autō Ei huios ei tou theou, bale seauton katō; gegraptai gar hoti Tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se, mē pote proskopsēs pros lithon ton poda sou.

kai legei auto Ei huios ei tou theou, bale seauton kato; gegraptai gar hoti Tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheiron arousin se, me pote proskopses pros lithon ton poda sou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

kai legei autO ei uios ei tou theou bale seauton katO gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

kai legei autO ei uios ei tou theou bale seauton katO gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

kai legei autO ei uios ei tou theou bale seauton katO gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

kai legei autO ei uios ei tou theou bale seauton katO gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:6 Westcott/Hort - Transliterated
kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

kai legei autO ei uios ei tou theou bale seauton katO gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai legei autō ei uios ei tou theou bale seauton katō gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou

kai legei autO ei uios ei tou theou bale seauton katO gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou kai epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou

Máté 4:6 Hungarian: Karoli
És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.

La evangelio laŭ Mateo 4:6 Esperanto
kaj diris al li:Se vi estas Filo de Dio, jxetu vin malsupren, cxar estas skribite: Al Siaj angxeloj Li ordonos pri vi, Kaj sur la manoj ili vin portos, Por ke vi ne falpusxigxu sur sxtono per via piedo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:6 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.

Matthieu 4:6 French: Darby
et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est ecrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.

Matthieu 4:6 French: Louis Segond (1910)
et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

Matthieu 4:6 French: Martin (1744)
Et il lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit : Il ordonnera à ses Anges de te porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre.

Matthaeus 4:6 German: Modernized
und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so laß dich hinab; denn es stehet geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Händen tragen, auf daß du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Matthaeus 4:6 German: Luther (1912)
und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so laß dich hinab; denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf Händen tragen, auf daß du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Matthaeus 4:6 German: Textbibel (1899)
und sagt zu ihm: wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab; denn es steht geschrieben: er wird seinen Engeln Befehl geben deinetwegen und sie werden dich auf den Händen tragen, daß du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Matteo 4:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
e gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli darà ordine di suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra.

Matteo 4:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E gli disse: Se pur sei Figliuol di Dio, gettati giù; perciocchè egli è scritto: Egli darà ordine a’ suoi angeli intorno a te; ed essi ti torranno nelle lor mani, che talora tu non t’intoppi del piè in alcuna pietra.

MATIUS 4:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta berkata kepada-Nya, "Jikalau Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri Engkau ke bawah, karena telah tersurat: Bahwa Ia akan berfirman kepada segala malaekat-Nya dari hal-Mu, maka mereka itu akan menatang Engkau di tangannya, supaya jangan terantuk kaki-Mu pada batu."

Matthew 4:6 Kabyle: NT
yenna-yas : Ma d Mmi-s n Ṛebbi i telliḍ, ḍeggeṛ iman-ik d akessar, anaɣ yura : Sidi Ṛebbi ad yefk lameṛ i lmalayekkat-is fell-ak, aa k-awint ger ifassen-nsent iwakken ad ḥadrent aḍar-ik ɣef yedɣaɣe n .

마태복음 4:6 Korean
가로되 `네가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록하였으되 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라'

Matthaeus 4:6 Latin: Vulgata Clementina
et dixit ei : Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim : Quia angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.

Sv. Matejs 4:6 Latvian New Testament
Un sacīja Viņam: Ja Tu esi Dieva Dēls, tad meties zemē! Jo ir rakstīts: Viņš saviem eņģeļiem pavēlējis par Tevi un viņi Tevi nesīs uz rokām, lai Tu kādreiz pie akmens nepiedauzītu savu kāju.

Evangelija pagal Matà 4:6 Lithuanian
ir tarė Jam: “Jei Tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: ‘Jis lieps savo angelams globoti Tave, ir jie nešios Tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį’ ”.

Matthew 4:6 Maori
A ka mea ki a ia, Ki te mea ko te Tama koe a te Atua, rere atu ki raro: kua oti hoki te tuhituhi, Ka korerotia iho koe e ia ki ana anahera; ma ratou koe e hiki ake ki o ratou ringa, kei tutuki tou waewae ki te kohatu.

Matteus 4:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Er du Guds Sønn, da kast dig ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.

Mateo 4:6 Spanish: La Biblia de las Américas
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: ``A SUS ANGELES TE ENCOMENDARA, y: ``EN LAS MANOS TE LLEVARAN, NO SEA QUE TU PIE TROPIECE EN PIEDRA.

Mateo 4:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y Le dijo: "Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: 'A SUS ANGELES TE ENCOMENDARA,' Y: 'EN LAS MANOS TE LLEVARAN, NO SEA QUE TU PIE TROPIECE EN PIEDRA.'"

Mateo 4:6 Spanish: Reina Valera Gómez
y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.

Mateo 4:6 Spanish: Reina Valera 1909
Y le dice: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; que escrito está: A sus ángeles mandará por ti, Y te alzarán en las manos, Para que nunca tropieces con tu pie en piedra.

Mateo 4:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le dice: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; que escrito está: A sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra.

Mateus 4:6 Bíblia King James Atualizada Português
“Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ‘Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra’”.

Mateus 4:6 Portugese Bible
e disse-lhe: Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito; e: eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.   

Matei 4:6 Romanian: Cornilescu
şi I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.``

От Матфея 4:6 Russian: Synodal Translation (1876)
и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

От Матфея 4:6 Russian koi8r
и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Matthew 4:6 Shuar New Testament
Tφmiayi "Nekas Yusa Uchirφnkiumka juya akaikim iniaata. Kame Yus-Papinium aarmaiti: "Yus ni suntarin akatar Ak·pt·rmaktatui. Nawemin kayanam ajiintsumnin wenkurmaktatui" tawai" Tφmiayi.

Matteus 4:6 Swedish (1917)
och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'»

Matayo 4:6 Swahili NT
akamwambia, "Ikiwa wewe ni Mwana wa Mungu, jitupe chini; maana imeandikwa: Mungu atawaamuru malaika wake kwa ajili yako; watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe."

Mateo 4:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.

Ǝlinjil wa n Matta 4:6 Tawallamat Tamajaq NT
inn-as: «Kud kay Barar ǝn Mǝššina, tǝtǝrǝgge, fǝlas ǝnnan Ǝlkǝttaban: Ad amǝr Mǝššina angalosan daɣ talɣa-nak, ǝkbǝlan-kay daɣ fassan-nasan, fǝl a dak-wǝr-tǝnkǝf tǝhunt.»

มัทธิว 4:6 Thai: from KJV
แล้วทูลพระองค์ว่า "ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า `พระองค์จะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน'"

Matta 4:6 Turkish

Матей 4:6 Ukrainian: NT
І каже до Него: Коли ти Син Божий, кинь ся вниз, писано бо: Що накаже про Тебе ангелам своїм, і на руках понесуть Тебе, щоб не вдаривсь часом об камїнь ногою Твоєю.

Matthew 4:6 Uma New Testament
pai' na'uli' -ki: "Ane Ana' Alata'ala-ko, mengkanawu' -ko ngkai rei! Uma-ko mpai' moapa-apa, apa' ria te'uki' hi rala Buku Tomoroli': `Pue' Alata'ala mpohubui mala'eka-na mpetalawai' -ko ngkai silaka. Rahorongko-ko bona witi' -nu uma dungku hi watu.'"

Ma-thi-ô 4:6 Vietnamese (1934)
và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.

Matthew 4:5
Top of Page
Top of Page