τυφλὸς
Englishman's Concordance
τυφλὸς (typhlos) — 15 Occurrences

Matthew 12:22 Adj-AMS
GRK: αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός
NAS: a demon-possessed man [who was] blind and mute
KJV: one possessed with a devil, blind, and
INT: to him one possessed by a demon blind and mute

Matthew 15:14 Adj-NMS
GRK: ὁδηγοί τυφλῶν τυφλὸς δὲ τυφλὸν
NAS: guides of the blind. And if
KJV: blind leaders of the blind. And if
INT: guides blind Blind moreover blind

Mark 10:46 Adj-NMS
GRK: Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο
NAS: crowd, a blind beggar
KJV: number of people, blind Bartimaeus,
INT: of Timaeus Bartimaeus blind beggar was sitting

Mark 10:51 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ
NAS: Me to do for you? And the blind man said
KJV: The blind man said
INT: moreover [the] blind [man] said to him

Luke 6:39 Adj-NMS
GRK: Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν
NAS: a parable to them: A blind man
KJV: Can the blind lead the blind?
INT: not Is able a blind [man] a blind [man] to lead

Luke 18:35 Adj-NMS
GRK: εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο
NAS: Jericho, a blind man was sitting
KJV: Jericho, a certain blind man sat by
INT: to Jericho a blind [man] certain sat

John 9:2 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ
NAS: that he would be born blind?
KJV: that he was born blind?
INT: of him that blind he should be born

John 9:18 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν
NAS: [it] of him, that he had been blind and had received
KJV: he had been blind, and
INT: that he was blind and received sight

John 9:19 Adj-NMS
GRK: λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς
NAS: you say was born blind? Then how
KJV: say was born blind? how then
INT: say that blind he was born how

John 9:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη
NAS: and that he was born blind;
KJV: that he was born blind:
INT: and that blind he was born

John 9:24 Adj-NMS
GRK: ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν
NAS: had been blind, and said
KJV: that was blind, and said
INT: who had been blind and said

John 9:25 Adj-NMS
GRK: οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι
NAS: I do know, that though I was blind, now
KJV: that, whereas I was blind, now I see.
INT: I know that blind being now

Acts 13:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων
NAS: of the Lord is upon you, and you will be blind and not see
KJV: and thou shalt be blind, not seeing
INT: and you will be blind not seeing

2 Peter 1:9 Adj-NMS
GRK: πάρεστιν ταῦτα τυφλός ἐστιν μυωπάζων
NAS: these [qualities] is blind [or] short-sighted,
KJV: is blind, and cannot see afar off,
INT: are present these things blind he is short sighted

Revelation 3:17 Adj-NMS
GRK: πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός
NAS: and poor and blind and naked,
KJV: poor, and blind, and naked:
INT: poor and blind and naked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page