4536. σάλπιγξ (salpigx)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4536. σάλπιγξ (salpigx) — 11 Occurrences

Matthew 24:31 N-GFS
GRK: αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης καὶ
NAS: with A GREAT TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER
KJV: sound of a trumpet, and
INT: of him with a trumpet call great and

1 Corinthians 14:8 N-NFS
GRK: ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ
NAS: For if the bugle produces
KJV: For if the trumpet give an uncertain
INT: if an uncertain a trumpet sound gives

1 Corinthians 15:52 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει γάρ
NAS: at the last trumpet; for the trumpet will sound,
KJV: the last trump: for
INT: the last trumpet a trumpet will sound indeed

1 Thessalonians 4:16 N-DFS
GRK: καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται
NAS: of [the] archangel and with the trumpet of God,
KJV: and with the trump of God: and
INT: and with trumpet of God will descend

Hebrews 12:19 N-GFS
GRK: καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ
NAS: and to the blast of a trumpet and the sound
KJV: the sound of a trumpet, and
INT: and trumpet to sound and

Revelation 1:10 N-GFS
GRK: μεγάλην ὡς σάλπιγγος
NAS: voice like [the sound] of a trumpet,
KJV: voice, as of a trumpet,
INT: loud as of a trumpet

Revelation 4:1 N-GFS
GRK: ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ'
NAS: like [the sound] of a trumpet speaking
KJV: [was] as it were of a trumpet talking
INT: I heard [was] as of a trumpet speaking with

Revelation 8:2 N-NFP
GRK: αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες
NAS: and seven trumpets were given
KJV: were given seven trumpets.
INT: to them seven trumpets

Revelation 8:6 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς
NAS: the seven trumpets prepared
KJV: the seven trumpets prepared
INT: the seven trumpets prepared themselves

Revelation 8:13 N-GFS
GRK: φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν
NAS: blasts of the trumpet of the three
KJV: voices of the trumpet of the three
INT: voices of the trumpet of the three

Revelation 9:14 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς
NAS: who had the trumpet, Release
KJV: which had the trumpet, Loose the four
INT: had the trumpet Release the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page