σάλπιγγος
Englishman's Concordance
σάλπιγγος (salpingos) — 5 Occurrences

Matthew 24:31 N-GFS
GRK: αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης καὶ
NAS: with A GREAT TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER
KJV: sound of a trumpet, and
INT: of him with a trumpet call great and

Hebrews 12:19 N-GFS
GRK: καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ
NAS: and to the blast of a trumpet and the sound
KJV: the sound of a trumpet, and
INT: and trumpet to sound and

Revelation 1:10 N-GFS
GRK: μεγάλην ὡς σάλπιγγος
NAS: voice like [the sound] of a trumpet,
KJV: voice, as of a trumpet,
INT: loud as of a trumpet

Revelation 4:1 N-GFS
GRK: ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ'
NAS: like [the sound] of a trumpet speaking
KJV: [was] as it were of a trumpet talking
INT: I heard [was] as of a trumpet speaking with

Revelation 8:13 N-GFS
GRK: φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν
NAS: blasts of the trumpet of the three
KJV: voices of the trumpet of the three
INT: voices of the trumpet of the three

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page