ἐσάλπισεν
Englishman's Concordance
ἐσάλπισεν (esalpisen) — 7 Occurrences

Revelation 8:7 V-AIA-3S
GRK: ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένετο
NAS: The first sounded, and there came hail
KJV: angel sounded, and
INT: the first sounded [his] trumpet and there was

Revelation 8:8 V-AIA-3S
GRK: δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ὡς
NAS: angel sounded, and [something] like
KJV: angel sounded, and
INT: second angel sounded [his] trumpet and as

Revelation 8:10 V-AIA-3S
GRK: τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἔπεσεν
NAS: angel sounded, and a great
KJV: angel sounded, and
INT: third angel sounded [his] trumpet and fell

Revelation 8:12 V-AIA-3S
GRK: τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐπλήγη
NAS: angel sounded, and a third
KJV: angel sounded, and
INT: fourth angel sounded [his] trumpet and was struck

Revelation 9:1 V-AIA-3S
GRK: πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ εἶδον
NAS: angel sounded, and I saw
KJV: the fifth angel sounded, and I saw
INT: fifth angel sounded [his] trumpet and I saw

Revelation 9:13 V-AIA-3S
GRK: ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἤκουσα
NAS: angel sounded, and I heard
KJV: the sixth angel sounded, and I heard
INT: sixth angel sounded [his] trumpet and I heard

Revelation 11:15 V-AIA-3S
GRK: ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένοντο
NAS: angel sounded; and there were loud
KJV: angel sounded; and
INT: seventh angel sounded [his] trumpet and were

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page