3077. λύπη (lupé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3077. λύπη (lupé) — 16 Occurrences

Luke 22:45 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς λύπης
NAS: and found them sleeping from sorrow,
KJV: sleeping for sorrow,
INT: from the grief

John 16:6 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν
NAS: these things to you, sorrow has filled
KJV: unto you, sorrow hath filled
INT: to you grief has filled your

John 16:20 N-NFS
GRK: ἀλλ' ἡ λύπη ὑμῶν εἰς
NAS: you will grieve, but your grief will be turned
KJV: but your sorrow shall be turned into
INT: but the grief of you to

John 16:21 N-AFS
GRK: ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει ὅτι
NAS: she has pain, because
KJV: hath sorrow, because
INT: when she gives birth grief has because

John 16:22 N-AFS
GRK: νῦν μὲν λύπην ἔχετε πάλιν
NAS: you too have grief now; but I will see
KJV: therefore have sorrow: but I will see
INT: now indeed grief have again

Romans 9:2 N-NFS
GRK: ὅτι λύπη μοί ἐστιν
NAS: that I have great sorrow and unceasing
KJV: have great heaviness and continual
INT: that grief to me is

2 Corinthians 2:1 N-DFS
GRK: πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς
NAS: that I would not come to you in sorrow again.
KJV: you in heaviness.
INT: again in grief to you

2 Corinthians 2:3 N-AFS
GRK: μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ'
NAS: I would not have sorrow from those who
KJV: I should have sorrow from
INT: not having come grief I might have from [those]

2 Corinthians 2:7 N-DFS
GRK: τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ
NAS: by excessive sorrow.
KJV: with overmuch sorrow.
INT: with the more abundant grief should be swallowed up the

2 Corinthians 7:10 N-NFS
GRK: κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς
NAS: For the sorrow that is according
KJV: For godly sorrow worketh repentance
INT: according to God grief repentance to

2 Corinthians 7:10 N-NFS
GRK: τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται
NAS: [leading] to salvation, but the sorrow of the world
KJV: but the sorrow of the world
INT: [the] of the world grief death produces

2 Corinthians 9:7 N-GFS
GRK: μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ
INT: not out of regret or of

Philippians 2:27 N-AFS
GRK: ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην
NAS: that I would not have sorrow upon sorrow.
KJV: lest I should have sorrow upon sorrow.
INT: that not sorrow upon sorrow

Philippians 2:27 N-AFS
GRK: λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ
NAS: sorrow upon sorrow.
KJV: sorrow upon sorrow.
INT: sorrow upon sorrow I might have

Hebrews 12:11 N-GFS
GRK: εἶναι ἀλλὰ λύπης ὕστερον δὲ
NAS: not to be joyful, but sorrowful; yet
KJV: but grievous: nevertheless
INT: to be but of grief afterward however

1 Peter 2:19 N-AFP
GRK: ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως
NAS: bears up under sorrows when suffering
KJV: endure grief, suffering
INT: endures anyone griefs suffering unjustly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page